Archiv aktualit - Strana 21

DONA linka přijala více než 28 000 volání

Před osmnácti lety, 4. září 1991, vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. Bílý kruh vybudoval síť svých poraden v republice, provozuje dvě nonstop linky, ovlivnil naši legislativu rozšiřováním katalogu práv poškozených a přijetím zákona na ochranu před domácím násilím, spolupracuje s partnerskými organizacemi ve 20 evropských zemích. Poradny Bílého kruhu působí v sedmi krajských městech, osmá se buduje v Českých Budějovicích.

Na podzim roku 2008 přišel v doprovodu svého příbuzného do poradny Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí v Ostravě (dále jen IC) sedmdesátiletý muž. Smutně vyprávěl o několikaletém problematickém soužití se svým synem, alkoholikem, dříve již trestně stíhaným v jiných souvislostech, který se na něm dopouštěl dlouhodobého psychického a hlavně fyzického násilí.

Centrum sociálních služeb Praha od dubna nabídne pomoc lidem, kteří mají problémy s konfliktním chováním

ke zřizování, financování a provozování IC v samostatné průsobnosti krajů

Vše začalo mezinárodním workshopem na téma zlepšení policejní intervence v případech domácího násilí. V pořádající Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze se ho před dvěma lety zúčastnilo pětadvacet zástupců policie a spolupracujících nevládních organizací z deseti zemí bývalé východní Evropy. Protože české zkušenosti z prevence, represe i navazujících služeb už tenkrát zaujaly, realizovala v roce 2007 pražská policejní škola ve spolupráci s dalšími odborníky a gruzínskou nevládní organizací AVNG bilaterální projekt Profesionální policejní práce a ochrana obětí v případech domácího násilí. V roce 2008 je o obdobnou spolupráci požádala arménská nevládní organizace WRC (Women’s Rights Centre) a na světě byl další bilaterální projekt Posílení kompetencí Centra pro ženská práva: Legislativa k domácímu násilí.

Komentářk analýze dat „Vykázání / zákaz vstupu v ČR“ v roce 2008 Sledované období: 1.1. – 31.12. 2008Celkem vykázání: 679 ( v roce 2007 – 862)Zdroj informací: 15 intervenčních center dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují od roku 2007 dvě IC)Přílohy: 3 tabulky (1 – rok souhrnně, 2 – graf, srovnání 2007/2008, 3 – podle počtu obyvatel v kraji)Komentář zpracovala: Mgr. Petra […]

Ve středu 3. října 2008 ráno nastoupila konzultantka DONA linky na směnu jako na každou jinou. Převzala pracoviště od předcházející služby, nic mimořádného se nedělo. Mezi prvními se v ten den dovolala na DONA linku mladá žena, která pravidelně kontaktuje několik dalších linek důvěry a svěřuje své starosti o kamarádku a o problémy soužití lidí v nájemním domě.

11.9. – sedmé výročí DONA linky

již ochránil 2.458 přímo ohrožených osob

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009