Odhad rizika hrozby

Adaptace metody SARA pro ČR 

 

Diagnostická metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) vznikla v Kanadě, byla transformována pro práci policistů ve Švédsku a odtud je šířena do dalších zemí. Na základě strukturovaného odborného přístupu může proškolená osoba při jejím použití zjistit rizikové faktory a kvalifikovaně odhadnout riziko dalšího domácího násilí. Tuto metodu do České republiky přivezl a adaptoval Bílý kruh bezpečí o.s. v rámci projektu „Hráz“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. K šíření této metody dostal Bílý kruh bezpečí od autorů metody z Kanady a Švédska oprávnění  chráněné mezinárodním právem. Pro ČR získal souhlas k názvu české verze „SARA DN“. Tato metoda je určena především policistům, kteří se dostanou do prvního kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Využití metody SARA DN se předpokládalo  také u vybraných služeb v prvním kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím, zejména služeb sociálních. Proškolený uživatel metody SARA DN dokáže vyhodnotit aktuální situaci, odhadnout závažnost hrozby a přijmout opatření, která eliminují rizikovou situaci. (Od 1. 1. 2007 je katalog dostupných opatření rozšířen možnostmi vykázání násilné osoby ze společného obydlí, zákazem vstupu, zákazem kontaktování a přiblížení se. )  Metoda SARA DN v rukou odborníků pomáhá určit strategii řízení tohoto rizika, vyvažuje občas se vyskytující subjektivní pocity profesionálů, zlepšuje jednotnost rozhodnutí, přispívá k lepší mezioborové komunikaci.

 

Bílý kruh bezpečí adaptoval metodu SARA DN pro ČR a podpořil její šíření několika akcemi. Patřily k nim semináře se zahraničními lektory,   „Pomůcka pro policisty“ předaná policejním pedagogům a školitelům,  pilotní ověření metody v Praze, Ostravě a v Brně. Tato metoda se stala součástí Závazného pokynu policejního prezidenta a výrazně posílila kompetence jednotlivých policistů při realizaci zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím účinného od 1. 1. 2007.   

 

 Bílý kruh bezpečí, o.s., se i nadále zabývá šířením metody SARA DN, a to prostřednictvím školení odborníků různých profesí, kteří pracují s osobami ohroženými domácím násilím.

 

Mgr. Petra Vitoušová, Vlastimil Zima

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.