Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, je výslovně za přestupek označeno v zákoně a nejedná se o trestný čin. V případech domácího násilí jde zejména o přestupky proti občanskému soužití (vulgární nadávky, schválnosti, fyzické napadání aj.) nebo o přestupky proti majetku.

Oznámení o přestupcích může podat kterýkoli občan ČR na přestupkové oddělení či přestupkovou komisi, které jsou zřízeny na téměř každém obecním, městském nebo obvodním úřadě. Na pracovníky přestupkových oddělení/komisí se občané rovněž mohou obracet se žádostí o radu či pomoc, jak v konkrétních případech postupovat.

Přestupky mezi osobami blízkými (manželé, rodiče, děti apod.) jsou tzv. „návrhové přestupky“, které lze projednat jen na návrh poškozené osoby – navrhovatele / navrhovatelky.

Lhůta pro podání návrhu činí tři měsíce ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Náklady spojené s přestupkovým řízením hradí občan, který je uznán vinným z přestupku, nebo navrhovatel, na jehož návrh bylo již zahájené řízení zastaveno. (Poplatek činí vždy 1000,- Kč. Pokud byli přizváni znalci, zvyšuje se poplatek na 2500,- Kč až 6000,- Kč).

Přestupková oddělení/přestupkové komise v případech domácího násilí:
- provedou šetření případu, a prokáže-li se pachateli vina, je mu uložena pokuta;
- žijí-li v rodině děti, uvědomí pracovníci orgán sociálněprávní ochrany dětí příslušného úřadu;
- poskytnou informace o místech pomoci osobám ohroženým domácího násilím.