Trestní oznámení může podat každý občan ČR na kterémkoli:
• oddělení pořádkové služby Policie ČR
• na pracovišti Služby kriminální policie a vyšetřování okresního (nebo obvodního) ředitelství Policie ČR
• na státním zastupitelství
Policie ČR či státní zástupce nemůže odmítnout přijetí žádného trestního oznámení.

Trestní oznámení lze podat:
ústně do protokolu
• písemně
• doporučeně poštou
• osobním doručením do podatelny
Vždy je nutné si vyžádat a uschovat doklad o jeho podání!

Vhodné je vyžádat vyrozumění o tom, jak bylo oznámení vyřízeno (např. v písemném oznámení: „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno ve smyslu § 158, odstavce 2 trestního řádu"). Bez tohoto výslovného požadavku Policie ČR nemá ze zákona povinnost oznamovatele vyrozumět o výsledku svého šetření.

Praktická doporučení:
Pro oznámení závažného domácího násilí (ohrožení zdraví a života, násilí na dětech, znásilnění apod.) existují specializované útvary služby kriminální policie a vyšetřování. Případ oznámený přímo zde pak může být od počátku řešen diskrétně, kvalifikovaně a především s ohledem na nutnost hájit oprávněné zájmy oběti závažného násilného nebo mravnostního trestného činu.


Co má obsahovat trestní oznámení?
Forma a obsah trestního oznámeni nejsou stanoveny. Doporučuje se však trestní oznámeni formulovat srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé: kdo (s uvedením přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru trestní oznámeni podal.

Kdo?
Totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci. Pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
Kdy?
Doba, kdy k události došlo (okamžik nebo období, pokud je událostí více, chronologicky seřazené s uvedením souvislostí), dobu možno i odhadnout podle jiných souběžných události – politických, sportovních, kulturních včetně TV programů apod.
Kde?
Místo nebo místa, kde k události nebo událostem došlo, případně kde trestný čin vyšel najevo nebo byl dokonán, případně jak lze místo vyhledat.
Jak?
Popis jednání všech zúčastněných osob
Co?
Následky události, především škoda na zdraví a majetku, ale i další.
Čím?
Předměty doličné – nástroje a zbraně, ale obecně veškeré důkazy, včetně listinných.
Proč?
Motiv jednání pachatele.

Pokud oznamovatel na některou z výše uvedených sedmi otázek nezná odpověď, je třeba, aby to do trestního oznámení výslovně uvedl (například: „Proč tak pachatel učinil, mi není známo.").