Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání v ČR - březen 2009

Sledované období: březen 2009
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
- IC zastoupena v APIC v ČR
Příloha: Tabulka - měsíční statistické zpracování dat z IC v ČR
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí - 7.4. 2009

Celkem policejních vykázání v ČR - v únoru 2009: 93
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR - v březnu 2007: 68
Celkem vykázání v ČR - v březnu 2008: 55

Měsíční průměr v roce 2007: 72
Měsíční průměr v roce 2008: 57
Měsíční průměr v roce 2009 (dosud): 78

ČR
V třetím měsíci 3. roku aplikace zákona na ochranu před domácím násilím - v březnu 2009 - bylo evidováno prostřednictvím sítě IC v ČR celkem 93 vykázání. Je to rekordně druhý nejvyšší počet vykázání za dobu účinnosti zákonu. Více vykázání, celkem 98, bylo jen v únoru 2007. V březnu t.r. se jen v sedmi případech jednalo o vykázání opakované.

Kraje
V březnu 2009 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto třech krajích:
Moravskoslezský 14
Ústecký              13
Liberecký            11

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V březnu 2009 se v souvislosti s 93 případy do role ohrožené osoby dostalo 90 žen a 4 muži.
Převažující věková struktura ohrožených osob v únoru 2009:
31-40 let    37
41-50 let    19
21-30 let    15
Jen jedna ohrožená osoba byla mladší 20 let, 3 byly ve věku mezi 71-80 lety a další 3 dokonce starší 81 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v únoru 2009 ocitlo 93 mužů a po dlouhé době žádná žena.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v prosinci dominovaly vztahy: manželský = 45 případů;
druh/družka = 27 případů;
zletilé dítě/rodič = 14 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 93 případech, kde došlo k vykázání, Policií ČR evidováno celkem 112 dětí vyrůstajících v těchto domácnostech.

Služba poskytovaná ze strany IC
ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v březnu 2009 uskutečnila v souvislosti s 93 případy vykázání celkem 494 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty.
V 10 případech (tj. v 11 %) nebyla tato pomoc, ač ze strany IC nabídnuta, ohroženými osobami přijata.

Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)

V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno pracovat jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím.
Patnáct intervenčních center eviduje v březnu 2009 celkem 1 745 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 494 kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 1 251 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
V průměru připadalo na jedno IC v březnu rekordních 163 kontaktů s uživateli služeb.

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že ve 42 případech policejního vykázání v březnu podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty vykázání. Z toho byly do konce března 2 návrhy zamítnuty, v 35 případech byla lhůta prodloužena, 1 návrh vzala ohrožená osoba zpět a o dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.