Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání v ČR - duben 2009

Sledované období: duben 2009
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
- IC zastoupená v APIC v ČR
Příloha: Tabulka - měsíční statistické zpracování dat z APIC v ČR
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí - 18.5. 2009

Celkem policejních vykázání v ČR - v dubnu 2009: 68
Celkem vykázání v roce 2009: 302

Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR - v dubnu 2007: 86
Celkem vykázání v ČR - v dubnu 2008: 54

Měsíční průměr v roce 2007: 72
Měsíční průměr v roce 2008: 57
Měsíční průměr v roce 2009 (dosud): 76

ČR
Ve čtvrtém měsíci 3. roku aplikace zákona na ochranu před domácím násilím - v dubnu 2009 - bylo evidováno prostřednictvím sítě IC v ČR celkem 68 vykázání. Z toho se jen v pěti případech jednalo o vykázání opakované.

Kraje
V dubnu 2009 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto třech krajích:
Moravskoslezský    9
Liberecký              9
Jihomoravský        8

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V dubnu 2009 se v souvislosti s 68 případy do role ohrožené osoby dostalo 68 žen a 2 muži.
Převažující věková struktura ohrožených osob byla v dubnu 2009 následující:
31-40 let    23
41-50 let    20
51-60 let    12
Dvě ohrožené osoby byly mladší 20 let, jedna ohrožená osoba byla ve věku mezi 71-80 lety a jedna dokonce starší 81 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v dubnu 2009 ocitlo 69 mužů a 1 žena.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v tomto měsíci dominovaly již tradičně stejné vztahy v tomto pořadí:
manželský = 33 případů;
druh/družka = 17 případů;
zletilé dítě/rodič = 12 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Intervenční centra identifikovala mezi 64 kontaktovanými rodinami po vykázání v dubnu 2009 (ve 4 případech byla nabízená pomoc IC odmítnuta, zde nebylo možné počet dětí zjistit) celkem 41 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 75 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC
ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v dubnu 2009 uskutečnila v souvislosti s případy vykázání celkem 549 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty.

Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)

V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno pracovat jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím.
Patnáct intervenčních center uvádí v dubnu 2009 celkem 1 614 jakýchkoliv kontaktů s uživateli služby. Z toho se 549 kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 1 065 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
V průměru připadalo na jedno IC v dubnu 108 kontaktů s uživateli služeb.

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že ve 40 případech policejního vykázání v dubnu podaly ohrožené osoby soudu návrh na vydání předběžného opatření se žádostí o prodloužení lhůty vykázání. Z toho bylo do konce dubna 6 návrhů zamítnuto, v 30 případech byla lhůta prodloužena, 1 návrh vzala ohrožená osoba zpět a o dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.