Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání v ČR - leden 2009

Sledované období: leden 2009
Zdroj informací: 15 intervenčních center dle krajského uspořádání ČR
                          - členové APIC v ČR
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí - 24.2.2009

Použité zkratky: IC - intervenční centra, P ČR - Policie České republiky, DN - domácí násilí, OSPOD - orgán sociálně právní ochrany dětí

Celkem vykázání v ČR - v lednu 2009: 63
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR - v lednu 2007: 89
Celkem vykázání v ČR - v lednu 2008: 64

Měsíční průměr v roce 2007: 72
Měsíční průměr v roce 2008: 57

ČR
Vykázání v České republice je nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 v zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, konkrétně v §§ 44 až 47 „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí".
Připomínáme hlavní změny, které jsou na rozdíl od předchozí právní úpravy řešeny odlišně:

Vykázání (jediná forma rozhodnutí, dříve byl i zákaz vstupu)
Policie ČR poskytuje ohrožené osobě současně vždy personální i teritoriální ochranu (v letech 2007 - 2008 byla policií poskytována pouze ochrana teritoriální).
Faktický úkon - opatření preventivního charakteru (dříve policista o vykázání rozhodoval ve správním řízení).
Forma: Ústní oznámení osobám (násilné i ohrožené), vydává se jen potvrzení o vykázání, předání proti podpisu (vymezení prostoru vykázání, poučení, práva a povinnosti osob, místo uložení kopie úředního záznamu).
Nepřítomná vykázaná osoba: Při prvním možném kontaktu je poučena o právech a povinnostech při vykázání, je jí předáno potvrzení o vykázání nebo může získat informace o vykázání na lince 158.
Nesouhlas s vykázáním: Je možná námitka, která nemá odkladný účinek, ta je na místě zapsána do potvrzení o vykázání nebo lze námitku podat písemně do tří dnů od rozhodnutí o vykázání. O námitce rozhoduje krajské ředitelství Policie ČR.
Oznamovací povinnost Policie ČR: Kopie úředního záznamu o vykázání je vždy zasílána příslušnému Intervenčnímu centru, příslušnému civilnímu soudu, OSPOD (jsou-li v domácnosti děti) - to vše do 24 hodin od vstupu do společně obývaného bytu nebo domu.
Kontrola dodržování povinností vykázané osoby ze strany Policie ČR: Do tří dnů od vykázání.

Povinnosti vykázané osoby:
Zákaz vstupu do vymezeného prostoru.
Zákaz navazování styku nebo kontaktu s ohroženou osobou.
Odevzdat na místě všechny klíče od společného obydlí, které drží.

Právo vykázané osoby:
Vzít si věci osobní potřeby, osobní cennosti a osobní doklady před odchodem.
Vzít si věci nezbytné pro podnikání nebo výkon povolání, pouze jedenkrát v průběhu desetidenního vykázání a jen v přítomnosti policisty.
Být policistou poučen o právech a povinnostech, o možnostech dalšího ubytování.
Sdělit adresu pro doručování.
Ověřit vykázání na tísňové lince 158.
Vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání.

V prvním měsíci roku 2009 bylo evidováno prostřednictvím sítě intervenčních center v ČR celkem 63 policejních vykázání.

Kraje
V lednu 2009 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto třech krajích:
Ústecký            12
Středočeský      8
Jihomoravský    8


Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V lednu 2009 se v souvislosti s 63 případy do role ohrožené osoby dostalo 62 žen a 2 muži.
Převažující věková struktura ohrožených osob v lednu 2009:
31-40 let    20
21-30 let    13
41-50 let    12
51 - 60 let    9
Jedna ohrožená osoba byla mladší 20 let, dvě byly ve věku mezi 71-80 lety a dvě dokonce starší 81 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v lednu 2009 ocitlo 59 mužů a 4 ženy.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v prosinci dominovaly vztahy: manželský = 30 případů;
                                                                                                                        druh/družka = 18 případů;
                                                                                                                        zletilé dítě/rodič = 7 případů;
                                                                                                                        rozvedení manželé = 3 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 63 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku P ČR přítomno celkem 45 dětí. Intervenční centra identifikovala mezi 52 případy v lednu 2008 (v 11 případech byla nabízená pomoc odmítnuta) celkem 33 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 58 dětí.
Tento údaj avizuje zatím nedostatečné zjišťování počtu dětí v domácnostech, kde policie vykazuje násilnou osobu. OSPODu v těchto případech není zasílána informace o dětech, kterým by ze zákona byla poskytnuta ochrana minimálně formou intervence příslušných státních institucí.
Údaje P ČR -  45 dětí
Údaje IC -      58 dětí

Služba poskytovaná ze strany IC
ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v lednu 2009 uskutečnila v souvislosti s 63 případy vykázání celkem 369 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty.
V 11 případech (tj. v 17,5 %) nebyla tato pomoc, ač ze strany IC nabídnuta, ohroženými osobami přijata.
Jednoznačně v těchto případech převažují kontakty telefonické, celkem 259. Následují kontakty osobní - 83, písemné - 23, ve 4 případech zvolilo IC výjezd k ohrožené osobě.


Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)

V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno pracovat jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím.
Patnáct intervenčních center eviduje v lednu 2009 celkem 1079 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 369 kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 710 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
Největší počet kontaktů s uživateli služby v lednu 2009 ve svých databázích evidují IC Sokolov (139), Praha (138) a Brno (114).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 27 případech policejního vykázání v lednu podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty vykázání. Z toho byly do konce ledna 3 návrhy zamítnuty, v 21 případech byla lhůta prodloužena, o dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.