Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání v ČR - únor 2009

Sledované období: únor 2009
Zdroj informací: 15 IC zastoupených v APIC v ČR
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí - 24.3.2009

Celkem policejních vykázání v ČR - v únoru 2009: 78
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR - v únoru 2007: 89
Celkem vykázání v ČR - v únoru 2008: 48

Měsíční průměr v roce 2007: 72
Měsíční průměr v roce 2008: 57
Měsíční průměr v roce 2009: 70

ČR
V druhém měsíci 3. roku aplikace zákona na ochranu před domácím násilím - v únoru 2009 - bylo evidováno prostřednictvím sítě IC v ČR celkem 78 vykázání, vzhledem ke krátkosti února a k minulým rokům je to rekordně vysoký počet vykázání.

Kraje
V únoru 2009 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto třech krajích (pro porovnání viz tabulka v xls):
Ústecký 15
Moravskoslezský 12
Středočeský 10

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V únoru 2009 se v souvislosti s 78 případy do role ohrožené osoby dostalo 73 žen a 5 mužů.
Převažující věková struktura ohrožených osob v únoru 2009:
31-40 let     27
21-30 let     14
41-50 let     14
Čtyři ohrožená osoby byly mladší 20 let, pět bylo naopak ve věku mezi 71-80 lety.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v únoru 2009 ocitlo 75 mužů a 3 ženy.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v prosinci dominovaly vztahy: manželský = 45 případů;
druh/družka = 13 případů;
zletilé dítě/rodič = 10 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů
bylo v 78 případech, kde došlo k vykázání, Policií ČR evidováno celkem 68 dětí vyrůstajících v těchto domácnostech.
Intervenční centra ve stejné době identifikovala mezi 69 kontaktovanými rodinami po vykázání v únoru 2008 (v 9 případech byla nabízená pomoc IC odmítnuta, zde nebylo možné počet dětí zjistit) celkem 49 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 86 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC
ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v únoru 2009 uskutečnila v souvislosti s 78 případy vykázání celkem 362 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty.
V 9 případech (tj. v 11 %) nebyla tato pomoc, ač ze strany IC nabídnuta, ohroženými osobami přijata.
Jednoznačně v těchto případech převažují kontakty telefonické, celkem 240. Následují kontakty osobní - 80, písemné - 39, ve 3 případech uskutečnilo IC výjezd k ohrožené osobě.

Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)

V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno pracovat jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím.
Patnáct intervenčních center eviduje v únoru 2009 celkem 1 230 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 362 kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 868 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
V průměru připadalo na jedno IC v únoru 82 kontaktů s uživateli služeb. Zatížení center však není rovnoměrné.
Největší počet kontaktů s uživateli služby v únoru 2009 ve svých databázích evidují IC Ostrava (172), Praha (151) a Brno (131).
Nejmenší počet kontaktů s uživateli služby v únoru 2009 eviduje IC Plzeň (10 celkem, z toho 1 v souvislosti s případem vykázání).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 37 případech policejního vykázání v únoru podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty vykázání. Z toho byly do konce února 4 návrhy zamítnuty, v 24 případech byla lhůta prodloužena, o dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.