Zdroj informací: 15 Intervenčních center (dále jen IC) dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují od přijetí nové legislativy IC dvě)
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí - 9.4. 2008


Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí (vykázání a zákaz vstupu).

Celkem vykázání v ČR – v březnu 2008:         55
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR – dosud v roce 2008:     167 (srovnej stejné období 2008 - 255)
Celkem vykázání v roce 2007:                           862
Měsíční průměr v roce 2007:                               72
Měsíční průměr v roce 2008:                               56

ČR
Ve třetím měsíci roku 2008 bylo evidováno prostřednictvím sítě IC v ČR celkem 55 vykázání, z toho ovšem ke 3 rozhodnutím došlo v únoru a Policie ČR nedodržela zákonem stanovenou lhůtu a informace intervenčním centrům předala pozdě. Z tohoto důvodu jsou tato tři vykázání statisticky analyzována a evidována jako vykázání březnová.
Pokud bychom byli důslední – došlo v únoru k 51 vykázáním (analyzovali jsme však jen 48 a tři byla z výše uvedených příčin přenesena na další měsíc). V březnu bychom správně evidovali 52 vykázání.

Kraje
V březnu 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto třech krajích:
Moravskoslezský       9
Ústecký                     9
Středočeský              8
K minimálně jednomu vykázání došlo v únoru v každém kraji.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 55 analyzovaných rozhodnutí se v 10 případech jednalo o vykázání opakované, což je poměrně vysoký počet.
V 24 případech byla násilná osoba přítomna zákroku Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, v 30 případech nebyla přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.
V jednom případě došlo k duplicitnímu rozhodnutí, tj. rozhodnutí o vykázání a zákazu vstupu zároveň.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V březnu 2008 se v souvislosti s 55 případy do role ohrožené osoby dostalo 54 žen a 7 mužů.
Převažující věková struktura ohrožených osob v lednu 2008:
41–50 let      15
31–40 let      13
21–30 let      11
51–60 let      10
Jedna ohrožená osoba byla mladší 20 let, 4 byly ve věku mezi 61–70 lety, 6 ohrožených osob bylo ve věku mezi 71 a 80 lety a jedna ohrožená osoba byla dokonce starší 81 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v březnu 2008 ocitlo 55 mužů a žádná žena.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v březnu dominovaly vztahy:
manželský = 20 případů;
druh/družka = 15 případů;
zletilé dítě/rodič = 15 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 55 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 34 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
Intervenčních centra prokazatelně mezi 55 případy v březnu 2008 zjistila 28 domácností s dětmi, v nichž vyrůstaly 42 děti.

Služba poskytovaná ze strany IC
ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v březnu 2008 uskutečnila v souvislosti s 55 případy vykázání celkem 258 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty.
Z toho 194 kontaktů telefonických, 27 osobních v IC, 33 písemných a 4 výjezdy.
Celkem v 5 březnových případech vykázání (tj. pouze v 9 %) nebyla nabízená pomoc ze strany IC ohroženými osobami přijata. V tomto směru dochází k výraznému snížení odmítání pomoci nabízené ze strany intervenčních center. Průměrně v roce 2007 docházelo k odmítnutí v 24 % případů.

Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)

V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v březnu 2008 celkem 921 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 258 kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 663 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí. Důvěra ve služby intervenčních center se stále zvyšuje.
Největší počet kontaktů s uživateli služby v březnu 2008 ve svých databázích eviduje IC Hlavní města Praha (135 celkem, z toho 11 v souvislosti s vykázáním).
Nejmenší počet kontaktů s uživateli služby v březnu 2008 eviduje tradičně IC Plzeň pro Plzeňský kraj – pouhých 5 kontaktů za celý měsíc (z toho 2 v souvislosti s vykázáním).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 30 případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty vykázání. Z dostupných informací je známo, že soud do konce měsíce rozhodl o 23 z nich kladně, ve 2 případech negativně. O dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.