Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: vykázání/zákaz vstupu v ČR v červenci 2008

Sledované období: červenec 2008
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Příloha:
Tabulka – měsíční statistické zpracování dat z IC v ČR
Zpracovala: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s. - 20.8. 2008


Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí Policie ČR (vykázání a zákaz vstupu).

Celkem vykázání v ČR – v červenci 2008: 69 případů (VII./2007 = 59 případů)

Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR: 1.- 7. měsíc 2008            412 (2007 stejné období = 542)
Měsíční průměr v roce 2008:                                  59 případů

Celkem vykázání v roce 2007:                            862 případů
Měsíční průměr v roce 2007:                                 72 případů

ČR
V sedmém měsíci roku 2008 bylo evidováno prostřednictvím sítě IC v ČR celkem 69 případů rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu v souvislosti s domácím násilím.
Minimálně v 17 případech v červenci 2008 rozhodl o vykázání svým předběžným opatřením soud a to bez návaznosti na vykázání policejním orgánem.
Můžeme tak hovořit o 86 případech vykázání v tomto měsíci.

Kraje
V červenci 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto krajích:
Libereckém                               10
Ústeckém a Jihomoravském       9 (v každém z krajů)
Moravskoslezský                       8

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 69 analyzovaných rozhodnutí se jen ve třech případech jednalo o vykázání opakované.
V 29 případech byla násilná osoba přítomna zákroku Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, naopak ve 40 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V červenci 2008 se v souvislosti s 69 případy do role ohrožené osoby dostalo 68 žen a 2 muži.
Z věkové struktury ohrožených osob v červenci 2008:
31–40 let 33
41–50 let 13
51–60 let 8
Čtyři ohrožené osoby byly starší 71 let, z toho tři dokonce starší 81 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v červenci 2008 ocitlo 68 mužů a 1 žena.

Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v červenci tradičně dominovaly zejména partnerské vztahy:
manželský = 37 případů;
druh/družka = 20 případů;
zletilé dítě/rodič = 10 případů;

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 69 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 64 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
SROVNEJ:
Intervenčních centra měla v červenci 2008 vyjma 8 případů kontakt se všemi ohroženými osobami (tedy v 61 případech), v rámci komunikace s nimi prokazatelně identifikovala 47 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 86 dětí.


Služba poskytovaná ze strany IC
- ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v červenci 2008 uskutečnila v souvislosti s 69 případy vykázání vysoký počet kontaktů, s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty, celkem 432.
Z toho se jednalo o 311 kontaktů telefonických, 58 osobních v IC, 42 písemných a 21 výjezdů do místa bydliště. Měsíční průměr výjezdů v roce 2007 byl 12,75.
Vysoký počet výjezdů svědčí o závažnosti a rizikovosti případů vykázání v červenci 2008.

- dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)
V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v červenci 2008 celkem 1163 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 432 (tj. 37 %) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 731 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
Nejvyšší počet kontaktů s uživateli služby i v červenci 2008 ve svých databázích eviduje IC Hl.m. Prahy (148 celkem). Překvapivě vysoký počet kontaktů v červenci 2008 eviduje IC Sokolov – 146 kontaktů (z toho celých 56 v souvislosti s případy vykázání).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 34 červencových případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty policejního vykázání. Z dostupných informací je známo, že soud do konce měsíce rozhodl o 29 z nich kladně, o 7 případech negativně. V jednom případě byla žádost vzata zpět.