Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: vykázání / zákaz vstupu v ČR v červnu 2008

Sledované období: červen 2008

Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Příloha:
Tabulka – měsíční statistické zpracování dat z IC v ČR
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s. - 10.7. 2008


Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí Policie ČR (vykázání a zákaz vstupu).

Celkem vykázání v ČR – v červnu 2008:    67 případů
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR: 1.- 6. měsíc 2008           343 (2007 stejné období = 483)
Měsíční průměr v roce 2007:                                72 případů
Měsíční průměr v roce 2008:                               57 případů

ČR
V šestém měsíci roku 2008 bylo evidováno prostřednictvím sítě IC v ČR celkem 67 případů rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu v souvislosti s domácím násilím.

Kraje
K minimálně dvěma vykázáním došlo v červnu v každém kraji. O nejvyšším počtu vykázání bylo rozhodnuto v těchto krajích:
Ústecký                    10
Moravskoslezský      10
Středočeský               7

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 67 analyzovaných rozhodnutí se v 9 případech jednalo o vykázání opakované.
V 29 případech byla násilná osoba přítomna zákroku Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, naopak v 36 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V červnu 2008 se v souvislosti s 67 případy do role ohrožené osoby dostalo 67 žen a 1 muž.
Věková struktura ohrožených osob v červnu 2008 vykazuje větší rozptyl, ale základní tendence jsou stejné:
31–40 let         23
41–50 let         15
21–30 let         15
51–60 let           6
Čtyři ohrožené osoby byly mladší 20 let. Tři ohrožené osoby byly naopak starší 71 let, z toho jedna dokonce starší 81 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v červnu 2008 ocitlo 67 mužů.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v červnu dominovaly zejména partnerské vztahy:
manželský = 30 případů;
druh/družka = 26 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 67 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 50 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
SROVNEJ:
Intervenčních centra měla v červnu 2008 vyjma 12 případů kontakt se všemi ohroženými osobami (tedy v 55 případech), v rámci komunikace s nimi prokazatelně identifikovala 41 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 72 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC

- ohroženým osobám po vykázání
Intervenční centra v ČR v červnu 2008 uskutečnila v souvislosti s 67 případy vykázání celkem 313 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty.
Z toho se jednalo o 220 kontaktů telefonických, 66 osobních v IC, 20 písemných a 7 výjezdů do místa bydliště.

- dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)
V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v červnu 2008 celkem 1031 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 313 (tj. 30 %) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 718 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
Největší počet kontaktů s uživateli služby v červnu 2008 ve svých databázích eviduje IC Hl.m. Prahy (159 celkem, z toho 44 v souvislosti s případy vykázání). Dále IC Brno – 124 kontaktů (z toho 46 v souvislosti s případy vykázání).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 42 červnových případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty policejního vykázání. Z dostupných informací je známo, že soud do konce měsíce rozhodl o 37 z nich kladně, v 3 případě negativně. Ve dvou případech vzaly navrhovatelky žádost zpět. O dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.