Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: vykázání / zákaz vstupu v ČR v dubnu 2008

Sledované období: duben 2008

Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí - 22.5. 2008

Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí (vykázání a zákaz vstupu).


Celkem vykázání v ČR – v dubnu 2008: 54

Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR – dosud v roce 2008: 221 (srovnej stejné období 2008 - 255)
Celkem vykázání v roce 2007: 862
Měsíční průměr v roce 2007: 72
Měsíční průměr v roce 2008: 55

ČR
Ve čtvrtém měsíci roku 2008 bylo evidováno prostřednictvím sítě IC v ČR celkem 54 vykázání.

Kraje
V dubnu 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto třech krajích:
Moravskoslezský 10
Ústecký 8
Středočeský 6
K minimálně ke dvěma vykázáním došlo v dubnu v každém kraji.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 54 analyzovaných rozhodnutí se ve 3 případech jednalo o vykázání opakované.

V 18 případech byla násilná osoba přítomna zákroku Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, naopak v 33 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.

Ještě i v dubnu 2008 došlo k chybnému rozhodnutí Policie ČR, která ve 3 případech vydala duplicitní, tedy nesprávné, rozhodnutí o vykázání a zákazu vstupu zároveň (v kraji Jihočeském, Královéhradeckém a Plzeňském).

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V dubnu 2008 se v souvislosti s 54 případy do role ohrožené osoby dostalo 51 žen a 4 muži.

Převažující věková struktura ohrožených osob v dubnu 2008:
31–40 let 21
41–50 let 14
21–30 let 11
51–60 let 6

Dvě ohrožené osoby byly mladší 20 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v dubnu 2008 ocitlo 55 mužů a žádná žena, což znamená, že při jednom z dubnových vykázání byli zjištěni dva násilní muži v jedné domácnosti.

Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v dubnu dominovaly vztahy:
manželský = 21 případů;
druh/družka = 17 případů;
zletilé dítě/rodič = 8 případů;
rozvedení manželé = 6 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 54 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 59 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.

Intervenčních centra však prokazatelně v dubnu 2008 identifikovala 40 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 76 děti.

Služba poskytovaná ze strany IC ohroženým osobám po vykázání
Intervenční centra v ČR v dubnu 2008 uskutečnila v souvislosti s 54 případy vykázání celkem 307 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty.
Z toho se jednalo o 240 kontaktů telefonických, 37 osobních v IC, 23 písemných a 7 výjezdů.
Pouze v šesti dubnových případech vykázání nebyla nabízená pomoc ze strany IC ohroženými osobami přijata. Stále se potvrzuje trend zvyšující se důvěry v práci intervenčních center.

Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)
V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.

Patnáct intervenčních center eviduje v dubnu 2008 celkem 1152 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 307 (tj. 27%) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 845 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.

Největší počet kontaktů s uživateli služby v březnu 2008 ve svých databázích eviduje opět IC Hlavní města Praha (139 celkem, z toho pouze 7 v souvislosti se dvěma případy vykázání).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 31 dubnových případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty vykázání. Z dostupných informací je známo, že soud do konce měsíce rozhodl o 28 z nich kladně, v 1 případě negativně. O dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.

Lhůty a jejich dodržování
Ze strany IC nedošlo v dubnu 2008 k žádnému případu, kdy by nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta 48 hodin od přijetí oznámení od PČR do kontaktování ohrožené osoby.

Ze strany PČR se nepodařilo dodržet zákonnou lhůtu 24 hodin pro předání informace o vykázání IC ve 3 případech.