Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: vykázání / zákaz vstupu v ČR v květnu 2008

Sledované období: květen 2008
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí - 9.6. 2008

Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí (vykázání a zákaz vstupu).


Celkem vykázání v ČR – v květnu 2008: 55
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR: 1.- 5. měsíc 2008: 276 (stejné období 2007 - 341)
Celkem vykázání v roce 2007:                   862
Měsíční průměr v roce 2007:                       72
Měsíční průměr v roce 2008:                      55

ČR
V pátém měsíci roku 2008 bylo evidováno prostřednictvím sítě IC v ČR celkem 55 případů rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu v souvislosti s domácím násilím.

Kraje
V květnu 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto krajích:
Ústecký                  9
Jihomoravský         8
Moravskoslezský   7
Středočeský          7
K minimálně jednomu vykázání došlo v květnu v každém kraji.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 55 analyzovaných rozhodnutí se v šesti případech jednalo o vykázání opakované (druhé a třetí v pořadí).
V 22 případech byla násilná osoba přítomna zákroku Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, naopak v 33 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V květnu 2008 se v souvislosti s 55 případy do role ohrožené osoby dostalo 54 žen a 2 muži.
Věková struktura ohrožených osob v květnu 2008 vykazuje větší rozptyl, ale základní tendence jsou stejné:
31–40 let     22
41–50 let     12
21–30 let      7
51–60 let      5
Jedna ohrožená osoba byly mladší 20 let (nezletilá). Dvě ohrožené osoby byly starší 71 let a další dvě byly dokonce starší 81 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v květnu 2008 ocitlo 53 mužů a 2 ženy.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v květnu dominovaly stále stejné opakující se ve stejném pořadí vztahy:
manželský = 22 případů;
druh/družka = 12 případů;
zletilé dítě/rodič = 11 případů;
rozvedení manželé = 8 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 55 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 35 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
SROVNEJ:
Intervenčních centra měla v květnu 2008 vyjma 3 případů kontakt se všemi ohroženými osobami (tedy v 52 případech), v rámci komunikace s nimi prokazatelně identifikovala 35 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 60 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC
ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v květnu 2008 uskutečnila v souvislosti s 55 případy vykázání celkem 266 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty. Z toho se jednalo o 194 kontaktů telefonických, 46 osobních v IC, 22 písemných a 4 výjezdy do místa bydliště.
Pouze ve třech květnových případech vykázání nebyla nabízená pomoc ze strany IC ohroženými osobami přijata. Potvrzuje to trend trvalé a rostoucí důvěry v práci intervenčních center.

Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)

V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v květnu 2008 celkem 993 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 266 (tj. 27%) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 667 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
Největší počet kontaktů s uživateli služby v květnu 2008 ve svých databázích eviduje trvale IC Hlavního města Prahy (173 celkem, z toho pouze 2 v souvislosti s jediným případem vykázání v Praze).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 39 květnových případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty policejního vykázání. Z dostupných informací je známo, že soud do konce měsíce rozhodl o 32 z nich kladně, v 5 případě negativně. O dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.