Sledované období: leden 2008

Zdroj informací: 15 Intervenčních center (dále zkratka IC)
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, o.s. - 8.2. 2008

Celkem vykázání / zákazů vstupu v ČR – v lednu 2008: 64
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání / zákazů vstupu v ČR – v lednu 2007: 89
Celkem vykázání v roce 2007: 862
Měsíční průměr v roce 2007: 72

Pozn. v komentáři je dále používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnut (vykázání a zákaz vstupu).

ČR
V prvním měsíci druhého roku aplikace zákona na ochranu před domácím násilím - v lednu 2008 - bylo evidováno prostřednictvím sítě 15ti IC v ČR celkem 64 vykázání.

Kraje
V lednu 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto třech krajích:
Moravskoslezský 22 (tj. více než 34 %) – tradičně nejvyšší počet v zemi
Ústecký 9
Středočeský 6
K žádnému vykázání nedošlo v prvním měsíci roku v jediném kraji, a to v kraji Plzeňském.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 64 rozhodnutí se v 5 případech jednalo o vykázání opakované.
V 25 případech byla násilná osoba přítomna zákroku Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, v 35 případech nebyla přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V lednu 2008 se v souvislosti s 64 případy do role ohrožené osoby dostalo 60 žen a 5 mužů.
Převažující věková struktura ohrožených osob v lednu 2008:
31–40 let 19
41–50 let 15
21–30 let 13
51 – 60 let 9
Jedna ohrožená osoba byla mladší 20 let, jedna byla ve věku mezi 71–80 lety a dvě dokonce starší 81 let.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v lednu 2008 ocitlo 61 mužů a 3 ženy.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v prosinci dominovaly vztahy:
31 případů - manželský;
11 případů - druh/družka;
11 případů - zletilé dítě/rodič;
8 případů - rozvedení manželé.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 64 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 53 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
Intervenčních centra prokazatelně mezi 56 případy v lednu 2008 zjistila 40 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 65 dětí.
(Podrobněji: V 8 případech z 64 byla pomoc IC odmítnuta, zbývá 56 případů - domácností, z nichž ve 40 domácnostech IC zjistila přítomnost dětí.)

Údaje P ČR v 64 případech přítomno incidentu, zákroku 53 dětí
Údaje IC v 40 domácnostech v době vykázání žije 65 dětí

Služba poskytovaná ze strany IC
ohroženým osobám po vykázání
Intervenční centra v ČR v lednu 2008 uskutečnila v souvislosti s 64 případy vykázání celkem 341 kontakt s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty.
V 8 případech (tj. v 12,5 %) nebyla tato pomoc, ač ze strany IC nabídnuta, ohroženými osobami přijata.
Jednoznačně v těchto případech převažují kontakty telefonické, celkem 255. Následují kontakty osobní – 43, telefonické – 40, ve třech případech zvolilo IC výjezd k ohrožené osobě.

Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)

V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno pracovat jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím.
Patnáct intervenčních center eviduje v lednu 2008 celkem 1019 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 341 kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 678 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 34 případech policejního vykázání v lednu podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty vykázání. Z toho byly do konce ledna 7 návrhů zamítnuty, v 28 případech byla lhůta prodloužena, jednu žádost vzala navrhovatelka zpět, o 9 žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.