Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání / zákaz vstupu v ČR v listopadu 2008

Sledované období: listopad 2008
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR
(v MSK pracují dvě IC)
Zpracovala: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s. - 9.12. 2008

Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí Policie ČR (vykázání a zákaz vstupu).


Celkem v ČR vykázání – v listopadu 2008: 56 případů
z toho opakované vykázání - 4 případy

Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR: 1.- 11. měsíc 2008        622 případů
Aktuální měsíční průměr v roce 2008:                 57 případů

ČR
V listopadu roku 2008 bylo prostřednictvím sítě IC v ČR evidováno 56 případů rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu v souvislosti s domácím násilím.

Kraje
V listopadu 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto krajích:
Jihomoravský       10
Zlínský                   7
Středočeský          6

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 56 analyzovaných rozhodnutí se ve čtyřech případech jednalo o vykázání opakované.
V 26 případech byla násilná osoba přítomna zákroku/rozhodnutí Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, v 28 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V listopadu 2008 se v souvislosti se 56 případy do role ohrožené osoby dostalo 53 žen a 5 mužů.
Věková struktura ohrožených osob v listopadu 2008 vynesla na první místa v pořadí věk:
31–40 let       27
21–30 let        9
41–50 let        9

Jedna ohrožená osoba byla starší 81 let, tři byly ve věku 71 – 80 let.
V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v listopadu 2008 ocitlo 55 mužů a 1 žena.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v listopadu jednoznačně a tradičně dominovaly:
vztah manželský = 29 případů;
druh/družka = 14 případů;
zletilé dítě/rodič = 11 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 56 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 58 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC
- ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v listopadu 2008 uskutečnila v souvislosti se 56 případy vykázání 322 kontaktů. Z toho se jednalo o 6 výjezdů do místa bydliště ohrožených osob, 91 kontaktů osobních v intervenčních centrech, 20 kontaktů písemných a 205 telefonických.
V 36 případech vykázání poskytlo intervenční centrum pomoc opakovaně, v 11 jednorázově. V 9 případech vykázání ohrožené osoby nabízenou pomoc ze strany IC nevyužily.

Z 346 kontaktů se jednalo o 230 kontaktů telefonických, 80 osobních v IC, 21 písemných a 15 výjezdů do místa bydliště.

- dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)
V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v listopadu 2008 vysoký počet kontaktů s uživateli služby, celkem 1 466 kontaktů. Z toho se 346 (tj. 24 %) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 1 120 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
Nejvyšší počet nízkoprahových kontaktů s uživateli služby v listopadu 2008 ve svých databázích eviduje IC Hlavního města Praha (186), ve stejném měsíci zde došlo ke 4 případům policejního vykázání.

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 38 případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na vydání předběžného opatření se žádostí o prodloužení lhůty policejního vykázání. Z dostupných informací je známo, že soud do konce měsíce rozhodl o 28 z nich kladně, ve 3 případech zamítavě. O dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.