Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání / zákaz vstupu v ČR v prosinci 2008

Sledované období: prosinec 2008
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Příloha:
Tabulka - měsíční statistické zpracování dat z IC v ČR
Zpracovala: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s. - 8.1. 2009

Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání" pro oba typy rozhodnutí Policie ČR (vykázání a zákaz vstupu).

Celkem v ČR vykázání - v prosinci 2008: 57 případů
z toho opakované vykázání - 4 případy

Údaje pro srovnání
Počet vykázání v roce 2008 celkem: 679 (2007 stejné období = 862 případů)
Měsíční průměr v roce 2008:             57 případů

Počet vykázání v roce 2007 celkem: 862 případů
Měsíční průměr v roce 2007:             72 případů

ČR
V posledním měsíci roku 2008 bylo prostřednictvím sítě IC v ČR evidováno 57 případů rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu v souvislosti s domácím násilím.
Minimálně v 8 případech v prosinci 2008 rozhodl o vykázání vydáním předběžného opatření soud bez návaznosti na vykázání policejním orgánem.
Můžeme tak potvrdit informaci o minimálním počtu všech vykázání v tomto měsíci - 65 případů.

Kraje
V prosinci 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto krajích:
Jihomoravský       11
Středočeský           9
Moravskoslezský    6
Minimálně k jednomu vykázání došlo v každém kraji.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 57 analyzovaných rozhodnutí Policie ČR se v 8 případech jednalo o vykázání opakované.
V 24 případech byla násilná osoba přítomna zákroku/rozhodnutí Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, v 31 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.
V prosinci 2008 došlo ke dvěma duplicitním rozhodnutím Policie ČR, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vykázání a zákazu vstupu zároveň.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V prosinci 2008 se v souvislosti s 57 případy do role ohrožené osoby dostalo 53 žen a 6 mužů.
Věková struktura ohrožených osob v prosinci 2008 (první místa v pořadí):
31-40 let        26
41-50 let        13
61-70 let         6

Jedna ohrožená osoba byla starší 81 let, čtyři byly ve věku 71 - 80 let.
V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v prosinci 2008 ocitlo 56 mužů a 1 žena.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v prosinci jednoznačně a tradičně dominovaly:
vztah manželský = 28 případů;
druh/družka = 11 případů;
zletilé dítě/rodič = 11 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 57 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 39 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
SROVNEJ:
Intervenčních centra měla v prosinci 2008 vyjma 6 případů kontakt se všemi ohroženými osobami (tedy v 51 případech), v rámci komunikace s nimi prokazatelně identifikovala 34 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 56 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC
- ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v prosinci 2008 uskutečnila v souvislosti se 57 případy vykázání 300 kontaktů.
Z toho se jednalo o 9 výjezdů do místa bydliště ohrožených osob, 64 kontaktů osobních v intervenčních centrech, 27 kontaktů písemných a 200 telefonických.
V 43 případech vykázání poskytlo intervenční centrum pomoc opakovaně, v 8 jednorázově. V 6 případech vykázání ohrožené osoby nabízenou pomoc ze strany IC nevyužily.

- dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)
V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v prosinci 2008 celkem 925 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 300 (tj. 32 %) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 625 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
Nejvyšší počet kontaktů s uživateli služby v prosinci 2008 ve svých databázích eviduje IC Jihomoravského kraje (152) a IC hlavního města Praha (141).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se v prosinci 2008 podařilo zjistit, že v 35 případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na vydání předběžného opatření se žádostí o prodloužení lhůty policejního vykázání. Z dostupných informací je známo, že soud do konce měsíce rozhodl o 24 z nich kladně, v 1 případě zamítavě. O dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.