Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání / zákaz vstupu v ČR v říjnu 2008

Sledované období: říjen 2008
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Příloha: Tabulka – měsíční statistické zpracování dat z IC v ČR
Zpracovala: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s. - 14.11. 2008


Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí Policie ČR (vykázání a zákaz vstupu).

Celkem v ČR vykázání – v říjnu 2008: 64 případů
z toho opakované vykázání - 4 případy

Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR: 1.- 10. měsíc 2008        566 případů
Aktuální měsíční průměr v roce 2008:                  57 případů

Počet vykázání v roce 2007 celkem: 862 případů
Měsíční průměr v roce 2007: 72 případů

ČR
V říjnu roku 2008 bylo prostřednictvím sítě IC v ČR evidováno 64 případů rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu v souvislosti s domácím násilím.
Minimálně v 10 případech v říjnu 2008 rozhodl o vykázání vydáním předběžného opatření soud bez návaznosti na vykázání policejním orgánem.
Můžeme tak potvrdit informaci o minimálním počtu všech vykázání v tomto měsíci - 74 případů.

Kraje
V říjnu 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto krajích:
Moravskoslezský a Ústecký kraj (v každém 10 případů).
K žádnému vykázání nedošlo v jediném kraji a to v kraji Plzeňském.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 64 analyzovaných rozhodnutí se ve čtyřech případech jednalo o vykázání opakované.
V 29 případech byla násilná osoba přítomna zákroku/rozhodnutí Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, v 34 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí. Jedno rozhodnutí bylo chybné, tj. duplicitní.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V říjnu 2008 se v souvislosti se 64 případy do role ohrožené osoby dostalo 61 žen a 5 mužů.
Věková struktura ohrožených osob v říjnu 2008 vynesla na první místa v pořadí věk:
31–40 let      28
21–30 let      11
41–50 let      11

Jedna ohrožená osoba byla starší 81 let, jedna byla ve věku 71 – 80 let.
V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v říjnu 2008 ocitlo 63 mužů a 1 žena.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v říjnu jednoznačně a tradičně dominovaly:
vztah manželský = 33 případů;
druh/družka = 18 případů;
zletilé dítě/rodič = 10 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 64 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 68 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
SROVNEJ:
Intervenčních centra měla v říjnu 2008 vyjma 4 případů kontakt se všemi ohroženými osobami (tedy v 60 případech), v rámci komunikace s nimi prokazatelně identifikovala 43 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 86 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC
- ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v říjnu 2008 uskutečnila v souvislosti se 64 případy vykázání 346 kontaktů. V 49 případech to byla pomoc opakovaná, v 11 jednorázová. Pouze ve čtyřech případech vykázání ohrožené osoby v říjnu nevyužily nabízenou pomoc ze strany IC.

Z 346 kontaktů se jednalo o 230 kontaktů telefonických, 80 osobních v IC, 21 písemných a 15 výjezdů do místa bydliště.

- dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)
V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v srpnu 2008 vysoký počet kontaktů s uživateli služby, celkem 1 190 kontaktů. Z toho se 346 (tj. 29 %) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 844 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
Nejvyšší počet nízkoprahových kontaktů s uživateli služby v říjnu 2008 ve svých databázích eviduje IC Hl. m. Praha (139), paradoxně v tomto kraji došlo ve stejném měsíci k jedinému případu policejního vykázání.