Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání / zákaz vstupu v ČR v srpnu 2008

Sledované období: srpen 2008
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Zpracovala: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s. - 10.9. 2008


Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí Policie ČR (vykázání a zákaz vstupu).

Celkem v ČR vykázání – v srpnu 2008:       47 případů (VIII./2007 = 55 případů)
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR: 1.- 8. měsíc 2008      459 (2007 stejné období = 597 případů)
Aktuální měsíční průměr v roce 2008:             57 případů

Celkem vykázání v roce 2007:                     862 případů
Měsíční průměr v roce 2007:                          72 případů

ČR
V osmém měsíci roku 2008 bylo prostřednictvím sítě IC v ČR evidováno pouze 47 případů rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu v souvislosti s domácím násilím. Je to vůbec nejmenší počet případů v měsíci od účinnosti zákona na ochranu před domácím násilím.
Minimálně v 11 případech v srpnu 2008 rozhodl o vykázání svým předběžným opatřením soud a to bez přímé návaznosti na vykázání policejním orgánem.
Můžeme tak potvrdit informaci o 58 případech vykázání v tomto měsíci.

Kraje
V srpnu 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto krajích:
Moravskoslezský 8, po pěti vykázáních je evidováno v krajích Karlovarském, Pardubickém, Olomouckém a Ústeckém. K minimálně jednomu vykázáním došlo v srpnu v každém kraji.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 47 analyzovaných rozhodnutí se jen ve třech případech jednalo o vykázání opakované.
V 17 případech byla násilná osoba přítomna zákroku Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, naopak ve 30 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V srpnu 2008 se v souvislosti se 47 případy do role ohrožené osoby dostalo 44 žen a 5 mužů.
Věková struktura ohrožených osob v srpnu 2008 vynesla na první místa v pořadí věk:
31–40 let       14
41–50 let       10
21–30 let         9

Tři ohrožené osoby byly mladší 20 let a tři osoby byly ve věku 71 – 80 let.
V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v srpnu 2008 ocitlo 46 mužů a 1 žena.

Služba poskytovaná ze strany IC
- ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v srpnu 2008 uskutečnila v souvislosti se 47 případy vykázání rovných 300 kontaktů.
Z toho se jednalo o 203 kontaktů telefonických, 71 osobních v IC, 16 písemných a 10 výjezdů do místa bydliště.

- dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)
V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v srpnu 2008 vysoký počet kontaktů s uživateli služby, celkem 1 336 kontaktů. Z toho se 300 (tj. 22 %) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 1 036 kontaktů (z toho 733 telefonických a 303 osobních) bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.