Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: vykázání / zákaz vstupu v ČR v únoru 2008

Sledované období: únor 2008

Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Komentář: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí - 7.3. 2008


Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí (vykázání a zákaz vstupu).

Celkem vykázání v ČR – v únoru 2008: 48
Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR – v roce 2008:      112
Celkem vykázání v roce 2007:                 862
Měsíční průměr v roce 2007:                     72

ČR
V druhém měsíci roku 2008 - byl evidován prostřednictvím sítě IC v ČR zatím nejmenší počet vykázání za měsíc - celkem 48 vykázání.

Kraje
V únoru 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto třech krajích:
Moravskoslezský     10 – tradičně nejvyšší počet v zemi
Ústecký                     6
Jihomoravský            5
K minimálně jednomu vykázání došlo v únoru v každém kraji, nejméně po jednom v kraji Olomouckém a na Vysočině.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 48 rozhodnutí se v 5 případech jednalo o vykázání opakované.
V 25 případech byla násilná osoba přítomna zákroku Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, v 20 případech nebyla přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí.
Ve 3 případech Policie ČR vydala duplicitní rozhodnutí.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě nemusí vždy stát pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V únoru 2008 se v souvislosti s 48 případy do role ohrožené osoby dostalo 45 žen a 3 muži.
Převažující věková struktura ohrožených osob v lednu 2008:
31–40 let         21
51–60 let         11
41–50 let          9
21–30 let          4
Jedna ohrožená osoba byla mladší 20 let, dvě byly ve věku mezi 61–70 lety.

V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v únoru 2008 ocitlo 47 mužů a 2 ženy (obě v Ústeckém kraji).
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v únoru dominovaly vztahy:
manželský = 26 případů;
druh/družka = 12 případů;
zletilé dítě/rodič = 8 případů;
rozvedení manželé = 2 případy.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 48 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 41 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
Intervenčních centra prokazatelně mezi 48 případy v lednu 2008 zjistila 40 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 55 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC
ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v únoru 2008 uskutečnila v souvislosti s 48 případy vykázání celkem 260 kontaktů s ohroženými osobami v rámci desetidenní lhůty. Z toho 201 kontaktů telefonických, 29 osobních v IC, 23 písemných a 7 výjezdů.

Služba poskytovaná ze strany IC
dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)

V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím.
Patnáct intervenčních center eviduje v únoru 2008 celkem 867 kontaktů s uživateli služby. Z toho se 260 kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 607 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.
Největší počet kontaktů s uživateli služby v únoru 2008 ve svých databázích eviduje IC Brno pro Jihomoravský kraj (124 celkem, z toho 45 v souvislosti s vykázáním).
Nejmenší počet kontaktů s uživateli služby v únoru 2008 eviduje IC Plzeň pro Plzeňský kraj - 12 kontaktů (z toho 8 v souvislosti s vykázáním).

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 28 případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty vykázání (z toho min. 9 návrhům nepředcházelo policejní vykázání). Z dostupných informací je známo, že soud do konce měsíce rozhodl min. o 21 z nich kladně, v jednom případě negativně. O dalších žádostech nebyla v době uzávěrky IC informována.