Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Analýza dat: Vykázání / zákaz vstupu v ČR v září 2008

Sledované období: září 2008
Zdroj informací: 15 IC dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují dvě IC)
Zpracovala: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s. - 10.10. 2008


Pozn. v komentáři je používán jednotný výraz „vykázání“ pro oba typy rozhodnutí Policie ČR (vykázání a zákaz vstupu).

Celkem v ČR vykázání – v září 2008: 43 případů
z toho opakované vykázání - 6 případů

Údaje pro srovnání
Celkem vykázání v ČR: 1.- 9. měsíc 2008        502 (2007 stejné období = 665 případů)
Aktuální měsíční průměr v roce 2008:               56 případů

ČR
V září roku 2008 bylo prostřednictvím sítě IC v ČR evidováno 43 případů rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu v souvislosti s domácím násilím.
Minimálně v 8 případech v září 2008 rozhodl o vykázání svým předběžným opatřením soud bez návaznosti na vykázání policejním orgánem.
Můžeme tak potvrdit informaci o 51 případu vykázání v tomto měsíci.

Kraje
V září 2008 bylo rozhodnuto o nejvyšším počtu vykázání v těchto krajích:
Jihomoravský kraj (6 případů), hlavní město Praha, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj (v každém 5 případů).
K žádnému vykázání nedošlo v krajích Královéhradeckém, Vysočina a v Libereckém.

Typ rozhodnutí
Z celkového počtu 43 analyzovaných rozhodnutí se v šesti případech jednalo o vykázání opakované.
V 19 případech byla násilná osoba přítomna zákroku/rozhodnutí Policie ČR a byla vykázána ze společného obydlí, ve 23 případech nebyla zákroku přítomna a Policie ČR rozhodla o jejím zákazu vstupu do obydlí. V září 2008 došlo k jedinému chybnému rozhodnutí, kdy by bylo vydáno duplicitní, tedy nesprávné, rozhodnutí o vykázání a zákazu vstupu zároveň.

Ohrožené osoby, násilné osoby a druh jejich vztahu
V případech vykázání proti sobě vždy nestojí pouze jedna násilná a jedna ohrožená osoba. V září 2008 se v souvislosti se 43 případy do role ohrožené osoby dostalo 41 žen a 2 muži.
Věková struktura ohrožených osob v září 2008 vynesla na první místa v pořadí věk:
31–40 let     19
41–50 let     11

Dvě ohrožené osoby byly starší 81 let, jedna byla ve věku 71 – 80 let.
V roli násilných, tj. vykázaných, osob se v září 2008 ocitlo 42 mužů a 1 žena.
Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v říjnu jednoznačně a tradičně dominovaly:
vztah manželský = 30 případů;
druh/družka = 6 případů;
zletilé dítě/rodič = 5 případů.

Počet dětí v domácnostech s vykázáním
Podle zjištění policistů bylo v 43 případech, kde došlo k vykázání, incidentům DN nebo zákroku Policie ČR přítomno celkem 45 dětí. Ostatní děti v těchto rodinách byly v době zákroku policie mimo domácnost a jejich počet není policií zjišťován.
SROVNEJ:
Intervenčních centra měla v září 2008 vyjma 2 případů kontakt se všemi ohroženými osobami (tedy v 41 případech), v rámci komunikace s nimi prokazatelně identifikovala 29 domácností s dětmi, v nichž vyrůstalo 59 dětí.

Služba poskytovaná ze strany IC
- ohroženým osobám po vykázání

Intervenční centra v ČR v září 2008 uskutečnila v souvislosti se 43 případy vykázání 318 kontaktů. V 35 případech to byla pomoc opakovaná, v 6 jednorázová. Pouze ve dvou případech vykázání ohrožené osoby v říjnu nevyužily nabízenou pomoc ze strany IC.

- dalším osobám ohroženým domácím násilím (bez vykázání)
V souladu se zákonem o sociálních službách (§ 60a, zák. č. 108/2006 Sb.) je každé intervenční centrum povinno poskytovat své služby také jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím nebo osoby jiné hledající v této souvislosti radu, informace a podporu.
Patnáct intervenčních center eviduje v srpnu 2008 vysoký počet kontaktů s uživateli služby, celkem 1 149 kontaktů. Z toho se 318 (tj. 28 %) kontaktů přímo týkalo případů vykázání a 831 kontaktů bylo poskytnuto v rámci nízkoprahové pomoci příchozím s problémem domácího násilí.

Žádost o předběžné opatření po policejním vykázání
Intervenčním centrům se podařilo zjistit, že v 29 případech podaly ohrožené osoby soudu návrh na předběžné opatření se žádostí o prodloužení lhůty policejního vykázání.