Statistické údaje shromáždila a zpracovala Centrála Bílého kruhu bezpečí o.s.

V České republice bylo v období od 1.1. – 30.6. 2007 prostřednictvím patnácti intervenčních center celkem evidováno 483 rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí. V 21 případě (tj. v 4,3 %) došlo v prvním pololetí k vykázání/zákazu vstupu opakovaně (tj. ve stejných domácnostech).

Ochrana před domácím násilím je v České republice upravena zákonem č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve spojení se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato právní úprava je postavena na třech vzájemně provázaných pilířích, a to Policii ČR, intervenčních centrech a soudech rozhodujících ve věcech civilních. Rozhodnutí o vykázání je preventivním opatřením a má chránit ohroženou osobu před dalším možným útokem násilné osoby, není sankcí adresovanou násilné osobě za nežádoucí projevy jejího chování.

Není-li ohrožená osoba vážně ohrožena žádným nebezpečným útokem ze strany násilné osoby, nelze rozhodnout o vykázání ani o jeho prodloužení. Naopak, bude-li v určitém vztahu docházet k dalším projevům domácího násilí i v budoucnu, lze při splnění všech zákonných podmínek a předpokladů pro vykázání tento institut uplatnit opakovaně. Rozhodnutí o vykázání / zákazu vstupu lze ve vážných případech kombinovat s trestně právními opatřeními.

Model ochrany je rozdělen na dvě části, které na sebe mohou vzájemně navazovat, ale mohou být realizovány i samostatně.
1. Ve správním řízení se uplatňuje rozhodovací pravomoc Policie ČR a odborná pomoc ze strany intervenčních center. Policejní orgány mohou na základě vykázání zajistit desetidenní teritoriální ochranu ohrožené osoby pouze na konkrétním místě, tj. ve společném obydlí, na které se vykázání / zákaz vstupu vztahuje. Během desetidenního vykázání je Policie ČR povinna provést fyzickou kontrolu výkonu rozhodnutí na místě. Rozhodnutí o vykázání přijme Policie ČR bez ohledu na vůli ohrožené osoby, resp. nepotřebuje k tomu její souhlas. Desetidenní lhůtu nelze zkrátit. Vykázaná osoba má právo odvolat se proti tomuto rozhodnutí, odvolání nemá odkladný účinek.
2. V soudním řízení, může soud rozhodnout o vydání předběžného opatření v podobě vykázání / zákazu vstupu či zákazu kontaktování ohrožené osoby poté, co již bylo ve věci rozhodnuto policejním orgánem nebo zcela samostatně. K aktivaci systému soudní ochrany je zapotřebí projev konkrétní vůle ohrožené osoby, tj. návrh; znamená to, že soud o stanovení či případném prodloužení vykázání nerozhoduje automaticky z úřední povinnosti. Na základě soudního rozhodnutí ve formě předběžného opatření lze zajistit ochranu ohrožené osoby nejen z hlediska teritoriálního, ale také z hlediska personálního, tj. i mimo vymezený prostor na základě zákazu navazování kontaktů s ohroženou osobou.

Vykázání / zákaz vstupu
Z evidovaných 483 případů rozhodla Policie ČR v 243 případech (50 %) o vykázání, v 170 případech (35 %) o zákazu vstupu. Celkem v 70 případech (15 %) bylo rozhodnuto duplicitně, tj. zároveň o zákazu vstupu a o vykázání. Tento formální nedostatek se daří odstraňovat prostřednictvím metodiků.

Údaje k ohroženým osobám
V souvislosti s 483 případy vykázání / zákazu vstupu bylo domácím násilím ohroženo 500 dospělých osob, z toho 478 žen a 22 mužů, a 565 dětí, které byly v těchto domácnostech přítomny policejnímu zásahu i předcházejícímu násilnému incidentu. Celkem tedy bylo v souvislosti s vykázáním přímo ohroženo 1 065. Z hlediska věku dominuje u dospělých ohrožených osob věková kategorie 31 – 40 let (38 %), následují kategorie 41 – 50 (23 %), nad 50 let (22 %), 21 – 30 let (16 %), do 20 let (1 %).

Údaje k násilným osobám a k jejich vztahu k osobě ohrožené
V případech domácího násilí spojených s vykázáním / zákazem vstupu bylo v 1. pololetí 2007 vykázanou násilnou osobou z hlediska pohlaví 478 mužů a 5 žen. Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou byl dominantní vztah manželský – 268 případů (54 %), následují vztahy druh/družka - 110 případů (22 %), mezigenerační - 77 případů (16 %), rozvedení manželé – 29 případů (4 %).

Počty vykázání/zákazu vstupu podle krajů
Údaje za 1. pololetí roku 2007 stále vykazují rozdíl mezi jednotlivými kraji. Průměr vykázání na 1 IC je 32 případů, průměr na kraj je 34,5 případu. O 60 % vykázání / zákazu vstupu bylo rozhodnuto v pěti krajích: Moravskoslezském (129 případů), Jihomoravském (47), Středočeském (44), Ústeckém (40), Pardubickém (33). Nejmenší absolutní počet incidentů se znaky DN byl během šesti měsíců řešen rozhodnutím o vykázání/zákazu vstupu v krajích Plzeňském (10), Karlovarském (15), Vysočina 16). Jiný pohled na počty vykázání vzniká z pohledu poměru vykázání k počtu obyvatel v kraji.

 

Clipboard03.jpg

 

Vytíženost intervenčních center
Intervenční centra poskytují na základě § 60a zákona 108/2006 Sb. pomoc všem osobám ohroženým domácím násilím, tzn. nejen těm, o kterých se dozví od Policie ČR na základě rozhodnutí o vykázání / zákazu vstupu.
Na základě předání informací od Policie ČR se uskutečnilo 2 211 kontaktů s ohroženými osobami (z toho 1 615 telefonických, 318 osobních v IC, 105 osobních v rámci výjezdu do bydliště, 173 písemných. Extrémně je v ČR případy policejního vykázání vytíženo IC v Moravskoslezském kraji, které provozuje Slezská diakonie (91 případ za 1. pololetí).

Nestejnoměrně využívána je služba IC ze strany dalších ohrožených osob. Patnáct intervenčních center eviduje za 1. pololetí celkem 4 182 kontaktů s uživateli služby (do tohoto počtu nejsou zaneseny kontakty profesní). Z toho se jedná v 70 % (tj. 2 945) o kontakty telefonické a v 30 % (tj. 1130) o kontakty osobní. V průměru na jedno intervenční centrum v prvním pololetí roku připadá 279 kontaktů s uživateli. V tomto směru však existuje rozdílné vytížení konkrétních IC. Porovnej například počet evidovaných kontaktů v IC Rakovník (660) a v IC Plzeň (51).

Předběžná opatření navazující na policejní vykázání
Z celkového počtu 483 případů policejních rozhodnutí o vykázání / zákazu vstupu podaly ohrožené osoby v 171 případech žádost o předběžné opatření soudu, kterým chtěly vykázání prodloužit. V 75 % (tj. 126) z těchto podaných žádostí jim soud vyhověl a lhůtu prodloužil, v 12 % (tj. 20) žádost zamítl. Ve třech případech vzaly ohrožené osoby svůj návrh zpět do rozhodnutí a v 21 případech nebylo o výsledku IC informováno.