Impulsem pro tak rozsáhlý projekt byly empirické poznatky z poraden Bílého kruhu bezpečí (dále BKB). Především vysoký počet klientů ohrožených domácím násilím (36 %) a zjištění, že tyto konzultace hodnotí poradci jako nejtěžší, nikoli pro bezradnost, ale pro bezmoc v důsledku neexistující systémové reakce na státní úrovni. BKB díky svému odbornému zázemí a rozsáhlým kontaktům s podobnými 21 organizacemi v Evropě zpracoval strategii a taktiku vedoucí ke změně situace v České republice.

Reakce na případy domácího násilí v ČR byla na začátku projektu nulová, tzn. že tyto delikty byly hodnoceny jako soukromá věc až do doby spáchání trestného činu. Pro zahájení trestního stíhání existovala zásadní bariéra v podobě nejrozsáhlejšího dispozičního práva poškozených v Evropě, která v ČR odrazovala většinu ohrožených osob před poskytnutím souhlasu s trestním stíháním blízké osoby. Tím by se poškozený v případech domácího násilí vystavil dalšímu skrytému týrání a vydírání ze strany obviněného.

Projekt byl realizován v několika etapách.

► Etapa první:
Zjištění povědomí, postojů a osobní zkušenosti s domácím násilím u populace starší 15 let prostřednictvím reprezentativního výzkumu dalo realizátorům první konkrétní údaje a argumenty. Nejsilnějšími z nich byla zjištěná hladina minimálního výskytu DN v ČR na úrovni 16 % populace a postoje souhlasící s intervencí státu. Tak byl získán silný mandát pro budoucí prosazování změn.

► Etapa druhá:
Zahájení provozu DONA linky, specializované linky pomoci v nonstop provozu, která pootevřela dveře privátu a nabídla kvalifikované poradenství a podporu osobám ohroženým domácím násilím. Linka pracuje bez přerušení dodnes a přijala již více než 21 000 volání z celé země.

Výsledky výzkumu a DONA linku projekt medializoval v celostátní kampani, jejíž hodnota byla vyčíslena částkou 31 miliónů korun. Většina spolupracujících partnerů kampaně svůj podíl věnovala darem jako sociální investici.

► Etapa třetí:
Ověření modelu interdisciplinární spolupráce ve městě Ostrava organizoval a koordinoval BKB v letech 2003-2004. Účastnilo se 11 institucí státních, samosprávných a nestátních, byl ověřen model výcviků a práce interdisciplinárního týmu na úrovni statutárního města. Tento model byl v rámci projektu přenesen do Ústí nad Labem a do Brna. Na regionálních úrovních byl tento model propagován ze strany BKB v rámci tzv. spanilých jízd. Během dvou let se podařilo uskutečnit přednášky téměř ve všech bývalých okresech ČR. Projekt přinesl další argument: ani praxe „vyšroubovaná na maximum“ nemá k dispozici nástroje, které umožní ochránit ohrožené osoby před dalším násilím, k tomu je nutná změna legislativní.

► Etapa čtvrtá:
V rámci projektu je založena Aliance proti domácímu násilí na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (skupina vlivných osob) a Expertní skupina této Aliance, která během 8 měsíců v roce 2004 připravila paragrafové znění návrhu zákona na ochranu před domácím násilím včetně důvodové zprávy. Cestou poslanecké iniciativy byl tento zákon projednán, schválen a přijat s účinností od 1.1.2007.

► Etapa pátá:
Během projednávání návrhu zákona v obou komorách Parlamentu ČR a dostatečně dlouhé navržené legisvakanční lhůty realizátor projektu vytvořil potřebné nástroje, pomůcky a metodiky pro kvalitní aplikační praxi. Například byl vytvořen lektorský fond (power point prezentace a lektorské sešity pro profesionály přicházející do kontaktu s případy DN, od policistů přes lékaře až po manželské poradce, celkem pro 7 specializací), BKB dovezl ze zahraničí a adaptoval na podmínky ČR diagnostickou metodu SARA DN k odhadu rizika budoucího násilí, která se stala součástí metodiky policistů a soudců oprávněných rozhodnout ve správním nebo předběžném řízení o vykázání/zákazu vstupu.

► Etapa šestá:
BKB jako realizátor projektu ve spolupráci s MPSV a Asociací hejtmanů pomohl vybudovat síť krajských intervenčních center (nové specifické sociální služby), proškolil jejich pracovníky, koordinoval jejich činnost a monitoroval jejich prostřednictvím aplikační praxi nového zákona.

Projekt byl završen pololetní analýzou aplikační praxe nového zákona s konstatováním, že v ČR došlo k zásadní změně ve prospěch včasné a účinné ochrany osob ohrožených domácím násilím.

Cílem projektu bylo změnit postoj státu k řešení případů domácího násilí ve prospěch včasné a účinné ochrany ohrožených osob. Realizátoři projektu nezvolili cestu kriminalizace, ale cestu prevence, tj. zavedení intervence prostřednictvím sociálně právních opatření.

Cílem bylo změnit zákon a zároveň implementovat nový přístup, novou metodiku, nové nástroje do praxe. Tyto cíle byly podporovány kontinuálními PR aktivitami a kampaněmi na celostátní, regionální a místní úroveň. Mimořádný ohlas měla kampaň zaměřená na vesnice, pohraniční lokality a samoty (popularizovaná heslem „Číslo DONA linky do poslední hájenky“). Cílovou skupinou byly osoby přímo ohrožené domácím násilím.

Projekt byl realizován prostřednictvím koordinovaného pětiletého plánu a byl řízen tříčlenným týmem. Pro spolupráci na plnění cílů projektu se především podařilo získat silného sociálního investora z podnikatelského prostředí, a dále podporu mediálních partnerů, osob s vlivem na celostátní i krajské úrovni a expertů z různých oborů. V posledních dvou letech realizace projektu se podařilo získat podporu i z Evropských sociálních fondů, z rozpočtu vlády ČR a z MPSV ČR. Absolutní vliv na úspěch projektu však měli lidé, kteří projekt realizovali s jediným jasným cílem, a to napříč obory a napříč regiony. Tuto synergii dokázal realizátor dobře koordinovat a využít ve prospěch naplnění cílů projektu.

Realizátor projektuBílý kruh bezpečí, občanské sdružení s celostátní působností – plnil roli sociálního inovátora a projekt programově a organizačně řídil.

Philip Morris ČR plnil roli zodpovědného sociálního investora a byl po celou dobu zastoupen v řídícím týmu, do projektu implementoval manažerské dovednosti a podporoval kvalitní komunikaci projektu na všech úrovních.

Expertní skupina – jedenáct oslovených osob z řad soudců, psychologů, legislativců, policistů a zástupců nestátního sektoru do jednoho přijali pozvání a bez nároku na jakoukoli odměnu osm měsíců připravovali novou právní úpravu.

Aliance proti domácímu násilí – sedm oslovených osob z řad ministrů, hejtmanů, poslanců, neziskového a podnikatelského sektoru do jednoho přijali pozvání a bez nároku na jakoukoli odměnu pracovali čtyři roky na koordinaci kroků vedoucích zejména ke změně legislativy.

Nestátní organizace v Ostravě, Ústí nad Labem a v Brně – s úspěchem spolupracovaly na diseminaci ostravského pilotního projektu BKB do dalších krajů.

Policejní prezidium Policie České republiky, školský odbor MV ČR, Justiční akademie, MPSV ČR – spolupracovaly s realizátorem na přípravě lektorů a na přenosu lektorského fondu do praxe.

Mediální partneři a prostor pro kampaň poskytující partneři plnily úlohu zprostředkovatele a nosiče informací k jednotlivým cílovým skupinám (ohroženým osobám, potencionálním obětem DN, pomáhajícím profesionálům, široké veřejnosti).

Rozsáhlý pětiletý projekt podporovalo mnoho dalších partnerů, často na regionální úrovni, které nelze všechny vyjmenovat, patří jim však uznání a poděkování realizátora.

Realizátor pro každou etapu stanovil konkrétní (číslované) úkoly, jejichž plnění bylo pravidelně vyhodnocováno. Například jen Aliance proti domácímu násilí plnila plán o 21 úkolech, který byl kontrolovatelný i veřejně prostřednictvím webových stránek.

Každá aktivita měla svůj název, vlastní realizační tým vedený jednou osobou, harmonogram, cílové produkty, indikátory plnění.

Projekt byl nejen řízen, ale i supervidován a všechny jeho parametry byly kontrolovány.

Příklad:
Aktivita „Adaptace metody SARA DN pro použití v ČR“, realizační tým šesti osob vedla PhDr. Ludmila Čírtková, členka představenstva Bílého kruhu bezpečí, harmonogram aktivity zpracován pro období od října 2005 do září 2006, produktem byla česká verze Metody, manuál a dotazník, lektorský fond, indikátorem byl počet proškolených prvních uživatelů v roce 2006 (100 osob).

Projekt byl hodnocen a průběžně monitorován na úrovních:
• core team
• supervizoři
• představenstvo Bílého kruhu bezpečí
• nezávislý audit
• sociální investor
• poskytovatelé grantů a dotací

Výsledky hodnocení byly vždy velmi pozitivní jak po stránce obsahového plnění cílů projektu tak i po stránce hospodárného zacházení se svěřenými prostředky.

Stanovené cíle byly naplněny a to ve vysoké kvalitě a plánované indikátory byly ve všech směrech mnohonásobně překročeny. Počty uživatelů nástrojů a metod se počítají do tisíců, o školení je trvalý zájem ve stovkách odborníků, vysoké uznání projektu přichází i ze zahraničí (např. ocenění ze strany takových subjektů, jakými jsou The European Forum for Victim Services se sídlem v Londýně, Nadace manželů Schwabových a Světové ekonomické fórum v Davosu, mezinárodní konference v Istanbulu, Moskvě, Bratislavě, výcviky a stáže v Gruzii, Arménii, ve Slovenské republice atd.).

Projekt Bílého kruhu bezpečí v oblasti domácího násilí byl v září 2007 oceněn národní cenou ECPA pro nejlepší realizovaný projekt v boji proti domácímu násilí v České republice.