Aktuální změny od ledna 2014 v rozhodování o vykázání násilných osob

Bílý kruh bezpečí zpracoval pro širokou veřejnost přehled nejdůležitějších změn, ke kterým došlo od 1. ledna 2014. Jejich uplatnění v konkrétních případech lze konzultovat v kterékoliv poradně Bílého kruhu bezpečí s odborníky. Příjem v poradně je bez objednání (pokud není uvedeno jinak) a služby jsou poskytovány bezplatně.

 

1.     Byl zrušen § 76b občanského soudního řádu. Nově rozhoduje civilní soud o vykázání podle ustanovení § 400 až § 414 a § 492 až § 496 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

 1. Pokud je proti rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření podáno odvolání, tak musí být věc odvolacímu soudu předložena do 15 dnů. Odvolací soud je povinen rozhodnout do 7 dnů od předání věci.
 2. Maximální doba trvání předběžného opatření (vykázání) je zkrácena na 6 měsíců od jeho vydání. Až do 31. 12. 2013 to byl 1 rok.
 3. K prodloužení předběžného opatření stačí jenom podání návrhu na jeho prodloužení, není tedy již nutné podání návrhu na zahájení řízení ve věci samé.
 4. Nově existuje možnost navrhnout zrušení předběžného opatření soudem. Když je návrh soudem zamítnut, tak může být opakován nejdříve po 3 měsících od právní moci zamítavého rozhodnutí. Soud musí o návrhu rozhodnout do 2 měsíců od jeho podání. K jeho projednání soud zpravidla nařídí jednání.
 5. Výrazně se rozšířil okruh účastníků řízení o předběžném opatření – jsou jimi: navrhovatel (nejen ohrožená osoba), odpůrce (násilná osoba), popř. osoba, vůči níž násilí směřuje (ohrožená osoba).

Navrhovatelem může být i nezletilé dítě, v takovém případě návrh na vydání předběžného opatření může za dítě podat zákonný zástupce, opatrovník, OSPOD nebo advokát, kterému nezletilé dítě udělí plnou moc. Dítě starší 16 let může podat návrh samo (bude-li mít pro dané řízení přiznánu plnou procesní způsobilost).

 1. K vydání předběžného opatření je příslušný obecný soud navrhovatele (novinka od 2014).
 2. Pro návrh předběžného opatření je nutné uvést skutečnosti, které osvědčí, že společné bydlení účastníků v obydlí, ve kterém se nachází společná domácnost, je pro navrhovatele z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči jeho osobě (nebo vůči jiné osobě, která v této domácnosti žije), nesnesitelné, anebo uvedení skutečností, které osvědčí nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele.
 3. V případě, že návrh nebude obsahovat všechny náležitosti, soud vyzve navrhovatele k doplnění. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k doplnění, pak soud návrh odmítne (vzhledem ke krátkým lhůtám doporučujeme uvést do návrhu telefonický kontakt).
 4. Pokud se stane, že vykázaná osoba poruší po provedeném výkonu rozhodnutí svoji povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, provede soud kdykoli a bezodkladně na návrh ohrožené osoby opětovný výkon tohoto rozhodnutí vykázání násilné osoby ze společného obydlí

 

ZMĚNY V OBLASTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 1. Novinkou je dědická nezpůsobilost manžela, který se vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, jestliže v době smrti zůstavitele z tohoto důvodu probíhalo na jeho návrh řízení o rozvod manželství (tj. manžel je vyloučen z dědění jako zákonný dědic).
 2. Novinkou je dočasné omezení či vyloučení práva jednoho z manželů bydlet ve společném bytě nebo domě, ke kterému dojde pouze na základě rozhodnutí soudu na návrh dotčeného manžela, stane-li se další společné bydlení manželů v bytě nebo domě, ve kterém se nachází jejich společná domácnost, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jiné osobě žijící v této rodinné domácnosti (stejná ochrana dopadá i na rozvedené manžele sdílející ve společném obydlí rodinnou domácnost nebo žijící společně mimo rodinnou domácnost).

Dočasné omezení trvá nejdéle 6 měsíců s možností opětovného rozhodnutí soudem na základě zvlášť závažných důvodů.

Právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí má i každá jiná osoba, která spolu s manžely nebo rozvedenými manžely žije v rodinné domácnosti.

 

Bílý kruh bezpečí, leden 2014

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.