Právní úprava

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • § 697 Výživné mezi manželi
 • § 744, 745, 747 a 748 Některá ustanovení o bydlení mezi manželi
 • § 755, 758 Rozvod manželství
 • § 760 Výživné rozvedeného manžela
 • § 751-753 Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
 • § 920 Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 • § 924 Zvláštní opatření při výchově dítěte
 • § 1481, 1482 Dědická nezpůsobilost
 • § 1646 Vydědění
 • § 2072, 2074, 2075 a 2078 Odvolání daru pro nevděk
 • § 2956-2968 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

 • § 74-75c, § 76 odst. 1 písm. a), e) a násl. Předběžná opatření

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

 • § 8 odst. 1 písm. c
 • § 13
 • § 400-414, zejm. § 401-405 Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí
 • § 452, § 454-465 Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte
 • § 492-496 Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • § 44-47 Vykázání
 • § 50 Krátkodobá ochrana osoby

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • § 52 Omezující opatření
 • § 70 Poškozený
 • § 71 Osoba přímo postižená spácháním přestupku
 • § 79 Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 • § 7 (zejm. odst. 1, 6 a 7) Přestupky proti občanskému soužití

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

 • § 145 Těžké ublížení na zdraví
 • § 146 Ublížení na zdraví
 • § 198 Týrání svěřené osoby (týká se nejen dítěte, ale i například seniora nebo osoby se zdravotním handicapem, která je někomu „svěřena do péče“)
 • § 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí
 • § 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
 • § 367 Nepřekažení trestného činu
 • § 368 Neoznámení trestného činu

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

 • § 43 a násl. Poškozený
 • § 50 a násl. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného
 • § 97 Povinnost svědčit
 • § 100 Právo odepřít výpověď
 • § 67, 68 Důvody vazby
 • § 73 (zejm. písm. d) Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem
 • § 88b Předběžné opatření
 • § 88c Druhy předběžných opatření
 • § 88d Zákaz styku s určitými osobami
 • § 88e Zákaz vstupu do obydlí
 • § 88o Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření
 • § 103a Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném
 • § 163 Trestní stíhání se souhlasem poškozeného

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

 • § 2 odst. 4, § 3 odst. 1 Zvlášť zranitelná oběť
 • § 8 Informace poskytované oběti Policií České republiky, policejním orgánem a státním zástupcem
 • § 11 Další informace poskytované oběti
 • § 17-22 Právo na ochranu před druhotnou újmou

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009