Ochrana před domácím násilím

Způsob ukončení násilí závisí na formě a nebezpečnosti jednání násilné osoby. Jednotlivé kroky je dobré předem promyslet, a to především tehdy, dochází-li k ohrožování zdraví a života či pokud jsou násilí přítomny děti. Ucelený systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím je založen na spolupráci Policie ČR, justice (civilní soudy), intervenčních center (sociální služby) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Vždy však záleží pouze na ohrožené osobě, jak s nabídnutou pomocí a zajištěnou ochranou naloží, resp. jaké možnosti ochrany se rozhodne využít. V případě potřeby neváhejte s prosbou o radu oslovit příslušné organizace.  

Policie ČR

Okamžitou ochranu před násilím zajišťuje ohrožené osobě institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Tento úkon je v kompetenci Policie ČR a ohrožené osobě zajišťuje po dobu 10 dnů nejen ochranu teritoriální (násilná osoba musí ihned opustit společné obydlí a má zakázáno do něj vstupovat), ale i personální (násilné osobě je zakázán jakýkoliv kontakt s ohroženou osobou – telefonický, písemný i osobní). Vykázání násilné osoby je pro osobu ohroženou pomyslným odrazovým můstkem poskytující jí čas a bezpečný prostor pro zvážení situace a přijetí vhodných opatřeních.

Intervenční centrum

O vykázání je bezprostředně informováno Intervenční centrum, které neprodleně kontaktuje ohroženou osobu s nabídkou bezplatné pomoci. Tu může ohrožená osoba přijmout, či se rozhodnout, že tak neučiní. Intervenční centrum může kromě jiného pomoct s prodloužením lhůty vykázání prostřednictvím návrhu na tzv. předběžné opatření.

Soud

Smyslem je pomoci ohrožené osobě ukončit život v domácím násilí a trvale se vymanit z násilného vztahu. Prodloužením ochranné lhůty tak získává ohrožená osoba bezpečný prostor především k vyřešení problémů spojených s životem s násilnou osobou (např. rozvod, společný byt, společné dluhy apod.). Návrh na vydání předběžného opatření podává ohrožená osoba k příslušnému okresnímu soudu a může se jím domáhat prodloužení lhůty vykázání až na dobu 6 měsíců. O tomto návrhu rozhoduje soud na základě předložených důkazů do 48 hodin.

Orgány sociálně právní ochrany dětí

Žije-li v rodině, ve které došlo k vykázání, dítě, Policie ČR informuje nejen Intervenční centrum, ale také příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009