Bílý kruh bezpečí zpřístupnil nové informace pro oběti – 22. únor je Evropským dnem obětí

Co je důvodem neoznámování často závažných trestných činů, jako například znásilnění, loupež, domácí násilí?  Oběti  skryté kriminality v průzkumech napříč Evropou shodně uvádějí, že to jsou strach z pachatele, obavy z velkého průlomu do soukromí, nemožnost  kontroly nad procesem objasňování trestného činu, předchozí špatná zkušenost s prvním kontaktem na policii, pochybnosti o zadostiučinění ve formě náhrady škody a odpovídajícho trestu.  Znamená to, že oběti postrádají  garanci bezpečí, ochrany, dostatečné informovanosti a satisfakce. V loňském roce se v ČR zvýšil počet oznámených trestných činů o 7 procent.  Za každým z nich je minimálně jedna oběť,  ale také minimálně jeden neoznámený trestný čin.
 

Velkou naději na posílení důvěry a ochoty oznamovat trestné činy nabídl zákon o obětech trestných činů, který je v České republice účinný od 1. srpna 2013. Jelikož je pro běžnou populaci, stejně jako téměř  každá nová právní norma, i tento zákon náročný z hlediska srozumitelnosti a jeho aplikace v praxi, rozhodl se Bílý kruh bezpečí u příležitosti letošního Evropského dne obětí (22. února) zpřístupnit na internetu  obsáhlé a srozumitelně formulované informace pro oběti a svědky trestných činů. Občan zde nalezne informace počínaje oznámením trestného činu, právem na ochranu, soukromí, peněžitou pomoc , hlavní líčení u soudu, postavení jednotlivých osob aj. Tyto stránky Bílý kruh připravil v rámci mezinárodního projektu INFOVICTIM a jsou dostupné prostřednictvím www.bkb.cz kliknutím na „rady pro oběti“.
 

Informované a včas poučené oběti dokáží  lépe uplatnit svá práva, získat pocit spravedlnosti v  individuálním případě a ochotněji spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Bílý kruh bezpečí poskytuje své bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem již 23 let. Prostřednictvím nonstop linky krizové pomoci na čísle 257 317 110 a sítě poraden této organizace v ČR tak ročně získá radu, informace a pomoc několik tisíc obětí  včetně pozůstalých.
 

Za správnost TZ ručí:
Petra Vitoušová, Centrála Bílého kruhu bezpečí, U Trojice 2, Praha 5, tel.: 257 317 110

 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009