Bílý kruh zahajuje provoz první mobilní poradny pro oběti kriminality a domácího násilí v ČR

V září uplyne 30 let od vzniku Bílého kruhu bezpečí, nestátní organizace pro pomoc obětem kriminality a domácího násilí.

Tři desítky let posouval Bílý kruh bezpečí výš a výš laťku v oblasti respektu společnosti k obětem a zacházení s nimi. Úspěšně rozšiřoval katalog práv poškozených v trestním řízení a prosadil ochranu před domácím násilím. Především však rozvíjel vlastní služby. Téměř 250 000 evidovaných kontaktů s klienty, převážně obětmi násilných trestných činů a pozůstalými po obětech (např. týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění, vraždy, ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování) potvrzuje zkušenost nabytou při poskytování okamžité, bezplatné a odborné pomoci. Důvěryhodnost služeb BKB potvrzuje pomoc obětem latentní (skryté, neoznámené) kriminality.  Každá třetí oběť v době prvního kontaktu s Bílým kruhem bezpečí trestný čin ještě neoznámila.

Bílý kruh bezpečí vybudoval síť 13 služeb s celostátní působností včetně nonstop bezplatné Linky pomoci obětem 116 006.

V poradnách poskytuje pomoc a poradenství vždy dvojice dobrovolníků, právník a psychosociální pracovník. Dnes pro BKB pracuje 408 takových dobrovolníků. Pro zvlášť zranitelné oběti a případy vyžadující delší pomoc jsou k dispozici případoví manažeři, terapeuti,  výjezdy, doprovody, případně další formy pomoci včetně peněžité. Bílý kruh bezpečí pomáhal obětem a pozůstalým například v Uherském Hradišti (střelba v restauraci), Ostravě (střelba v nemocnici) a Karviné (úmyslně založený požár). Díky Dohodě s Policií ČR o spolupráci při pomoci obětem již deset let policisté zprostředkovávají zvlášť zranitelným obětem okamžitou pomoc Bílého kruhu bezpečí.

V letošním jubilejním roce činíme další významný krok směrem k obětem.

V pátek 18. 6. 2021 křtíme za účasti významných osobností Jihomoravského kraje první mobilní poradnu BKB v České republice.  Smyslem pilotního projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Pro velkou část obětí a pozůstalých po obětech je totiž náročné dosáhnout na potřebnou a komplexní pomoc co nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdálenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita, ale i sociální izolovanost nebo hospitalizace. Stejně tak oběti latentní kriminality (např. znásilnění, nebezpečné vyhrožování, vydírání, domácí násilí) z mnoha pochopitelných důvodů pomoc nevyhledají, ač ji potřebují. Mobilní poradna BKB, dodávka s vnitřním prostorem připraveným k poskytování konzultací kdekoliv v terénu, bude plnit dvojí roli. V anonymizované verzi bude vyjíždět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič informací na preventivních  akcích pro veřejnost. Zkušenost zahajovaného pilotního projektu ukáže, zda jde o příklad hodný následování i v jiných krajích republiky.

Projekt je realizován za podpory řady partnerů, kteří přispěli na pořízení a provoz vozidla. Děkujeme touto cestou za jejich podporu.

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Vedra, bkb.brno@bkb.cz

Pořízení a provoz vozidla podpořili:

  • Sociální a nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje
  • Nadační fond Avast
  • Města Brno a Znojmo
  • Jihomoravský kraj
  • Program ČSOB pomáhá regionům
  • Řada individuálních soukromých dárců

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009