Dnes je Mezinárodní den proti násilí na ženách

Mezinárodním dnem proti násilí na ženách (International Day of the Elimination of Violence against Women) byl 25. listopad vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1999. Valné shromáždění OSN přitom vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zamířené na zvýšení povědomí o tomto problému. Pod pojmem „násilí na ženách“ přitom Valné shromáždění OSN rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě.“ Obecně je pod tímto pojmem rozuměno domácí násilí, sexuální zneužívání a znásilnění, obchod se ženami či jiné genderově podmíněné násilí.

UN Women uvádí, že méně než 40 procent žen, které zažívají násilí, vyhledá pomoc jakéhokoliv druhu. Na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 nabízíme diskrétní pomoc 24 hodin denně. Předejte číslo 116 006 dál! ☎ Volání je bezplatné v rámci celé ČR.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009