Datum 11. září 2001, pro celý svět a USA navždy spojené s útokem na světové obchodní centrum, se shodou okolností zároveň stalo i dnem zahájení provozu české celostátní DONA linky – telefonické linky pomoci specializované na domácí násilí.
Za 60 480 hodin nepřerušeného provozu linka do dnešního dne přijala 24 683 volání. To znamená, že telefon zazvoní v průměru každé 2 a ¾ hodiny. DONA linka významně přispěla ke zkrácení délky domácího násilí před prvním kontaktem s místem pomoci. Ve srovnání se situací před sedmi lety se tato doba zkrátila o polovinu, tj. z průměrných šesti let na méně než tři roky.

Více než 60 % hovorů má přímou souvislost s konkrétním případem domácího násilí. Dlouhodobě se na DONA linku více obracejí ženy (94 %), nejvíce ve věku 26 až 40 let , značná část z nich je přímo ohrožena násilím ve své rodině nebo v partnerském vztahu. Pomoc na lince také často hledají příbuzní a známí ohrožených osob, tito tzv. zachránci tvoří celou čtvrtinu volajících. Diskrétní konzultací tak výrazně přispívají ke snížení latence násilí ukrytého za dveřmi bytů a domů. O tom, že začít řešit domácí násilí není nikdy pozdě, svědčí volání seniorů, kteří jsou nezřídka starší osmdesáti a více let. Většina volajících se o existenci DONA linky dozví z médií. Tisk, rozhlas a televize tak plní jednu ze svých významných funkcí v oblasti osvěty.

DONA linka také významně podporuje aplikaci nové legislativy, účinné od 1.1.2007 a spojené s možností vykázat násilnou osobu ze společného obydlí. Během dvaceti měsíců této nové praxe rozhodla Policie České republiky celkem o 1 321 vykázání v naší zemi (statistické údaje od 1.1.2007 – 31.8.2008) na základě zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím. DONA linka je kdykoliv připravena diskrétně konzultovat aktuální ohrožující situaci osob i rodin a to v akutní i klidové fázi, poskytnout informace a praktické rady, případně dodat odvahu k přijetí rozhodnutí a adekvátní sebezáchranné reakce.
Linka je registrována jako poskytovatel sociální služby telefonické krizové pomoci. Zřizovatelem a provozovatelem linky je Bílý kruh bezpečí a její provoz dotuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Linka byla založena a v prvních pěti letech existence podporována společností Philip Morris ČR.

Pro bližší informace, prosíme, kontaktujte:
Vlastimil Zima nebo Mgr. Petra Vitoušová, Centrála BKB, U Trojice 2, 150 00 Praha 5,
tel.: 257 317 110
www.domacinasili.cz
www.donalinka.cz
www.bkb.cz