Informace k novele zákona o obětech trestných činů

Začátkem dubna vstoupila v účinnost novela zákona o obětech trestných činů, která přinesla několik novinek.


Zde je přehled nejdůležitějších změn:


–          rozšíření spektra zvláště zranitelných obětí o:


o   osoby vysokého věku (za předpokladu, že s ohledem na jejich konkrétní situaci může tato skutečnost znamenat znevýhodnění při jejich uplatňování práv)
o   oběti tzv. hate crimes (tedy oběti trestných činů  z nenávisti spáchaných pro příslušnost k určité rasové, náboženské či jiné skupině)
o   oběti organizovaného zločinu (resp. spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny)


–          přiznání statusu zvlášť zranitelné oběti v případě pochybnosti, zda oběť je či není zvlášť zranitelná


–          přiznání bezplatného zmocněnce zvlášť zranitelným obětem bez ohledu na majetkové poměry (tzn. zvlášť zranitelné osoby nemusí prokazovat nemajetnost, aby jim byl bezplatně zmocněnec ustanoven nebo hrazen),


–          rozšíření možnosti žádat o zabránění kontaktu s pachatelem,  nadále o toto právo mohou žádat nejen oběti, ale též osoby blízké obětem,


–          nové právo být informován o tom, zda bylo proti pachateli zahájeno trestní řízení, jakož i o skutku a jeho kvalifikaci,


–          právo dostat na žádost potvrzení o podání trestního oznámení (např. předáním jeho kopie),


–          právo oběti být vyrozuměn o místě a čase konání hlavního líčení,


–          povinnost orgánů činných v trestním řízení přizpůsobit poučení oběti o právech jejímu stavu a možnost oběti poučení odmítnout (např. s ohledem na aktuální psychický stav) – v takovém případě je možné následně si poučení vyžádat


–          zvýšení věkové hranice z 15-ti na 18 let pro možné provedení výslechu jako neodkladného a neopakovatelného úkonu hrozí-li, že později nebude schopen svědek vylíčit okolnosti TČ – to umožní výslech následně neopakovat v pozdějších fázích trestního řízení


–          rozšíření informací o organizacích poskytujících pomoc obětem v registru Ministerstva spravedlnosti o kontaktní údaje (dostupný zde: https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf)

Bílý kruh bezpečí
 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009