Informace o vykázání v ČR v roce 2009

Zprávu zpracovala: Mgr. Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, o.s., 8.1.2010


V roce 2007 jsme v Bílém kruhu bezpečí evidovali prostřednictvím sítě intervenčních center v ČR celkem 862 případů policejních vykázání a civilní soudy ve stejném roce přijaly 500 žádostí o vydání předběžného opatření se žádostí o vykázání nebo jeho prodloužení. V kolika případech soudy takovou žádost zamítly nebo jí vyhověly nelze zjistit, tento údaj nebyl MS ČR statisticky sledován.
V roce 2008 jsme evidovali 679 policejních vykázání a na soudy bylo doručeno 400 žádostí se žádostí o vydání předběžného opatření. Počet poklesl o více než 20 %
V roce 2009 eviduje 15 intervenčních center sdružených v Asociaci IC v ČR celkem 778 policejních vykázání, tedy mírný nárůst, ale stále pokles oproti prvnímu roku vykazování o 10 %. Čísla z resortu justice nejsou zatím k dispozici. Ze společného obydlí bylo v roce 2009 policií vykázáno celkem 780 násilných osob, z toho 16 žen. Nejčastěji byly vykázáním přerušeny násilné incidenty v rámci věkové kategorie 31 – 40 let. V roce 2009 bylo prostřednictvím policejního vykázání zajištěno bezpečí pro 762 bezprostředně ohrožených žen, 39 mužů a 911 dětí, celkem tedy bylo před dalšími možnými útoky blízké násilné osoby v minulém roce ochráněno 1712 osob.

Důvody kolísání počtu policejních rozhodnutí v posledních třech letech není snadné formulovat. Především nové oprávnění policie, umožňující včas preventivně stopnout incidenty domácího násilí, je využíváno v jednotlivých krajích velmi rozdílně. Maximálně v krajích Ústeckém, Karlovarském, minimálně v Plzeňském a hlavním městě Praze. Avšak výskyt domácího násilí v naší zemi je potvrzován celoplošně nízkoprahovým příjmem ohrožených osob v intervenčních centrech, ročně zde evidují více než 4000 kontaktů. Samozřejmě, že ne u každého je situace natolik závažná, abychom mohli uvažovat o vykázání. Můžeme se také domnívat, že policie prochází nesnadným procesem personální obměny. Nově nastupující policisté si teprve osvojují potřebné kompetence a ne vždy jsou schopni a ochotni nést odpovědnost za takové rozhodnutí. K pozitivnímu vývoji v roce 2009 přispěla i změna zákona o policii, kdy se vykázání stalo faktickým úkonem, který není zatížen časově i formálně náročnou administrativou.

Shrnuto:

  • Jednoznačným pozitivem v této oblasti je efekt celospolečenský. Domácí násilí se v ČR stalo věcí veřejnou. Stát a jeho instituce již netolerují násilí za zavřenými dveřmi. Byla přijata moderní právní úprava. Veřejnost v rámci výzkumu agentury STEM tento krok jednoznačně uvítala a podpořila. Více a více ohrožených osob prostřednictvím policie a soudů nalézá bezpečí a ochranu.
  • Občané jsou poměrně dobře informováni o tom, že mají v tzv. horké fázi hledat pomoc u policie a mohou se obracet přímo i na civilní soudy.
  • Domácí násilí v České republice nezmizelo a jeho výskyt zatím pravděpodobně neklesl, avšak nástroje pro včasné systémové řešení tohoto problému máme k dispozici. O tom, zda a jak jsou tyto nástroje využívány rozhoduje lidský faktor, tedy osoby oprávněné přijmout rozhodnutí (policisté, civilní soudci). Rozdíly jsou způsobeny znalostmi, dovednostmi a přístupem kompetentních osob k řešení případů domácího násilí. V tomto směru je třeba intenzivně a permanentně pokračovat ve vzdělávacích aktivitách. Pro své rozhodování musí všechny oprávněné osoby umět získat relevantní informace o projevech násilí mezi blízkými včetně rizikových faktorů a musí umět tyto informace analyzovat.
  • Systém se i nadále zdokonaluje, policie již má například stejné možnosti jako civilní soudy, obě instituce poskytují nejen teritoriální, ale také personální ochranu ohrožených osob. Tím se rozumí zákaz kontaktování ohrožené osoby i mimo společné obydlí. Policejní prezidium vybavilo policejní vozidla v ČR, která k podobným incidentům vyjíždějí, speciálními deskami se všemi potřebnými pomůckami pro kvalifikované zvládnutí těchto náročných situací. Speciálně připravení policejní lektoři začali v tomto roce celoplošně školit policisty, v jejichž kompetenci je řešení incidentů se znaky domácího násilí.
  • Pro osoby ohrožené domácím násilím je k dispozici především bezplatné a dostupné odborné poradenství v síti intervenčních center, dále oběti naleznou kvalifikovanou pomoc v síti rodinných poraden, specializovaných nestátních organizací, psychologů a terapeutů. Stačí zadat požadavek na internet nebo zavolat na nonstop DONA linku (251 511 313) a zjistit, jaká pomoc je dostupná v konkrétní lokalitě.
  • Pro násilné osoby byl pod gescí Ministerstva zdravotnictví připraven terapeutický program a o nově budovaných místech pomoci pro násilné osoby lze získat informace u Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, které tyto projekty podporuje a na k této problematice zorganizovalo koncem roku 2009 celostátní odbornou konferenci.
  • Srovnávat ČR s ostatními státy, které mají podobnou legislativu, by nebylo objektivní, neboť tyto právní úpravy a míra tolerance se země od země podstatně liší. Pravdou je, že v Rakousku, Nizozemí a Německu se v přepočtu na počet obyvatel vykazuje mnohonásobně více. V e srovnání s nimi jsme zatím k projevům násilí přeci jenom tolerantnější a k násilným osobám více benevolentní.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v prosinci 2009 v ČR (po kliknutí se vám otevře tabulka v excelu s přehledem vykázání v jednotlivých krajích v letošním roce za období leden až prosinec).

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.