Mediální kampaň „Místo činu? Domov!“

Ostrava

Dne 17. 9. 2010 se na Městském ředitelství P ČR v Ostravě (Mě Ř P ČR) uskutečnila tisková beseda u příležitosti zahájení mediální kampaně „Místo činu? Domov!". Jedná se o projekt Mě Ř P ČR, který má za úkol zvýšit povědomí o problematice domácího násilí v řadách odborné i laické veřejnosti na Ostravsku, které je regionem s nejvyšším počtem vykázání v Moravskoslezském kraji. Smyslem této kampaně je zdůraznění již téměř čtyři roky fungujícího systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím v ČR, který je tvořen třemi základními pilíři – Policií ČR, Intervenčními centry a okresními soudy. Intervenční centrum Ostrava bylo osloveno s nabídkou aktivní účasti na tomto projektu, kdy vedoucí IC na zahajovací tiskové konferenci prezentovala činnost pracoviště IC Ostrava jako jednoho ze stěžejních pilířů řešení problematiky domácího násilí na Ostravsku, podílela se na obsahové tvorbě informačních letáků a brožur s tématikou domácího násilí, následně na jejich distribuci. Součástí kampaně budou také besedy v médiích a zprávy v tisku. Tento projekt je další významnou aktivitou spolupracujících organizací při řešení problematiky domácího násilí, který směřuje ke zkvalitnění pomoci osobám ohroženým v ostravském regionu.
Za myšlenku a realizaci tohoto projektu patří Mě Ř P ČR v Ostravě, v čele s plk. Mgr. Tomášem Landsfeldem velký dík.

Podrobnosti najdete na http://www.policie.cz/clanek/misto-cinu-domov-880329.aspx

Z tisku: Bývalá Miss Evropy Monika Žídková podpořila boj proti domácímu násilí

Mgr. Lucie Paprsteinová
vedoucí Intervenčního centra BKB Ostrava

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009