Oběti by měly znát svá práva a vědět, kde hledat pomoc

Tisková zpráva
k Evropskému dni obětí – 22. 2. 2021

Oběti trestných činů byly ještě před třiceti lety respektovány především jako svědci trestného činu. Teprve později jim byla přiznána větší práva v trestním řízení i jako poškozenému. Od roku 2013 získaly oběti ještě větší respekt a další práva díky tehdy přijatému zákonu o obětech trestných činů.
Jak se práva obětí rozšiřovala, přibývalo také formulářů a málo srozumitelných poučení.
Bílý kruh bezpečí v rámci svého projektu „Práva obětí obětem“ se rozhodl zpřehlednit strukturu těchto práv především laické, ale rovněž i odborné veřejnosti tak, aby tato práva byla v praxi více využívána. K tomu, aby oběti na svá práva dosáhly, je třeba, aby svému trojímu postavení – v roli oběti, poškozeného a svědka – porozuměly.
Mapu „Práva oběti trestného činu“ nabídne Bílý kruh bezpečí všem organizacím, které s obětmi trestných činů přicházejí do kontaktu (Policie ČR, organizace pro pomoc obětem, sociální odbory státní správy, školské instituce zaměřené na trestní právo a další). Dostupná bude mapa i na internetu. V poradnách Bílého kruhu bezpečí budou klienti navíc dostávat tiskovinu s podrobným přehledem práv podle jednotlivých kategorií, do které jim právní poradci vyznačí práva ve vztahu k jejich aktuální situaci. Samozřejmostí bude vysvětlení, jak na konkrétní právo v praxi dosáhnout.

U příležitosti letošního Evropského dne obětí se představenstvo Bílého kruhu bezpečí, který 30 let pomáhá obětem trestných činů, rozhodlo udělit Cenu Anděl zapsanému spolku Konsent za jeho výrazný přínos v oblasti prevence kriminality. Mezi klientelou Bílého kruhu bezpečí tvoří výraznou skupinu právě oběti sexuálního násilí. Bílý kruh bezpečí oceňuje to, jak lidé v Konsentu dokázali oslovit mladou generaci s programy prevence sexuálního násilí a také to, jak otevřenou diskusí upozornili na rizika vztahového znásilnění. Čím dříve a lépe budou dnešní děti seznámeny s rizikem sexuálního násilí, tím méně bude obětí v jejich dospělém věku. A právě tuto osvětu Konsent naplňuje inovátorským a nepřehlédnutelným způsobem. Cena Anděl bude představitelům organizace Konsent předána v sídle Bílého kruhu bezpečí 22. 2. 2021 ve 14 hodin.

Bílý kruh bezpečí rovněž vyslovuje veliký respekt a veřejné uznání Městskému úřadu v Bohumíně a jeho vedení za všestrannou, rychlou a účinnou pomoc obětem a pozůstalým po obětech tragického požáru v roce 2020. Tato pomoc byla poskytována s nesmírně lidským přístupem ke všem, kteří byli tímto trestným činem zasaženi.

Za Bílý kruh bezpečí
Petra Vitoušová
t. 257 317 110

www.bkb.cz
Linka pomoci obětem 116 006, nonstop/zdarma

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009