Pozvánka na kurz Bílého kruhu bezpečí

Akreditace:

vzdělávací program MPSV

Délka kurzu:

72 hodin

Skladba kurzu:

3 moduly

Komu je kurz určen:

  • pro absolventy akreditovaného výcviku/kurzu TKI (doloží ověřeným osvědčením)

  • pro účastníky současně probíhajícího kurzu TKI Déčka Liberec (2019)

Náplň kurzu:

Telefonické krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí.

Moduly jsou zaměřeny na  trestněprávní minimum, trestní řízení, práva obětí trestných činů, zvlášť zranitelné oběti, peněžitou pomoc státu, vymáhání náhrady škody, pomoc osobám ohroženým domácím násilím  a občanskoprávní minimum.

Forma kurzu:

Přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní aktivity.

Bližší informace: https://www.bkb.cz/pro-odborniky/kurzy/

 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009