VIKTIMOLOGICKÁ HRUBKA

Vyjádření Bílého kruhu bezpečí k rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci znásilnění nevlastní dcery jejím otčímem

V tomto konkrétním případě v Bílém kruhu bezpečí považujeme rozsudek v podobě, kterak je médii prezentován, za zneklidňující, alarmující. Vina pachatele byla nade vší pochybnost prokázána, pachatel se sám doznal. Takže o skutku nejsou pochybnosti. Ostré reakce vyvolává výrok o trestu a jeho zdůvodnění. Jestliže pachatel více než dva roky znásilňuje opakovaně a s vysokou frekvencí nevlastní dceru, lze sotva přijmout tvrzení, že jde o vybočení z jinak řádného života. Kde vidí soud ten řádný běžný život? Naopak chování pachatele otevírá otázku, zda v rodině nedocházelo také k domácímu násilí.  A tvrdit, že otčím své nevlastní dceři vlastně neublížil, protože prý nemá po znásilňování žádné závažné psychické následky, je viktimologická hrubka. Soud se vůbec nepodíval na zločin očima oběti.

Sexuální násilí, kterého se dopouští blízký člověk, vždy zraňuje psychicky. Mluvíme o traumatu zrady. První věta psychotraumatologie říká, že sexuální násilí vždy drtí osobnost, sebecítění, sebeúctu, důvěru v lidi.  A to je psychická deformace, kterou způsobil pachatel.  Čím mladší je oběť, tím více hrozí, že negativní sebecítění se stane součástí identity osobnosti na celý život.

Oběti tohoto násilí se potýkají s celou řadou problémů, které se točí kolem toho, jak překonat následky a postavit se znovu psychicky i fyzicky na nohy. Často řeší dilema oznámit či neoznámit. Další stresy se přidají, když k roli oběti přibude role poškozeného a svědka. Pak se často setkávají se sekundární viktimizací. Třeba ve zmíněném případu se poškozená dozvěděla, že je „poloviční“ oběť, protože prý nemá žádné následky. A to oběť opět zraňuje.  

Pomoci může zejména nejbližší okolí, tím že oběti věří a podporuje ji. Traumatizované oběti potřebují často i odbornou péči, aby byly schopné žít zase dopředu, tedy vidět opět životní perspektivu. A my ostatní tím, že projevujeme obětem respekt a umíme poradit místa pomoci, kam se oběť může obrátit.  

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009