V prvním čtvrtletí tohoto roku přijala DONA linka 1211 volání, z nichž 627 mělo charakter konzultace závažného problému a více než 54 % z nich se týkalo problematiky domácího násilí. Oproti předchozím rokům se zvýšil počet volání pracovně označených jako zneužití linky nebo testovací hovor. DONA linku, tak jako jiné linky důvěry s nepřetržitým provozem, volají uživatelé služby, kteří konzultanty pravidelně informují o průběhu svých životních a osobních peripetií bez toho, že by se jednalo o krizové situace. Vyškolení konzultanti pomáhají i těmto volajícím usměrnit jejich snahu o zvládnutí reálných všedních problémů.

Na konzultanty se také obracejí policisté nebo pracovníci jiných profesí sociální sítě, kteří aktuálně řeší případy incidentů s charakterem domácího násilí (podíl 3 % z celkového počtu volání). Průměrně jednou za tři dny DONA linka poskytuje pomáhajícím profesionálům kvalifikovanou metodickou podporu při řešení případů se znaky domácího násilí.
Na konci roku 2009 vybavil zřizovatel a provozovatel (Bílý kruh bezpečí, o.s.) DONA linku novou moderní pobočkovou ústřednou, výkonným počítačem a širokoúhlým monitorem. Nový software umožňuje větší rozsah elektronického zpracování dokumentace o voláních. Obměnou prošla i část dalšího zařízení pracoviště s nepřetržitým provozem.

Bílý kruh bezpečí požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o akreditaci kvalifikačního výcvikového kurzu telefonické krizové pomoci se specializací na pomoc obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým a osobám ohroženým domácím násilím. Příprava uvedeného kurzu již probíhá a zahájen bude 2. října a bude končit v březnu 2011. Rozsah výuky (150 hodin) a podmínky pro přijetí do výcvikového kurzu odpovídají požadavkům zákona o sociálních službách (§ 110 zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění). Cena kurzu 12 500 Kč. Nově vyškolení konzultanti získají znalosti a dovednosti potřebné k poskytování telefonické krizové pomoci na běžných linkách důvěry, na kterých však budou schopni kvalifikovaně pomáhat také obětem trestné činnosti. Nejlepší z frekventantů výcvikového kurzu posílí tým DONA linky.
I v roce 2010 bude vedení a tým DONA linky dbát na přesné uplatňování standardů kvality poskytované telefonické krizové pomoci. Úkolem, který mezi ostatními vystupuje v roce 2010 do popředí, je zajištění pravidelné aktualizace webové stránky DONA linky. Internet je nejvýznamnějším nositelem informací, které pomáhají uživatelům služby orientovat se mj. i v náročné životní situace a řešit ji bez eskalace dalšího ohrožení.

vedoucí DONA linky, 17.5.2010

DONA linka – nepřetržitá telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím – tel. č. 2 51 51 13 13, www.donalinka.cz