VÝCVIKOVÝ KURZ TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

ve spolupráci se Společenstvím pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci

pořádá
 

VÝCVIKOVÝ KURZ TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI


akreditovaný MPSV ČR se zaměřením na pomoc obětem trestných činů, svědkům,
pozůstalým a osobám ohroženým domácím násilím
 


Rozsah a délka výcviku: 150 hodin, září 2012 – březen 2013 v Praze, víkendové bloky (10 hod.) + odpolední blok (5 hod.)
Cena: 12 500 Kč (absolventi jiného akreditovaného kurzu TKI 150 hod. mají slevu)
Podmínky přijetí do výcviku: věk nad 21 let, VŠ (event. VOŠ) v oborech právo, psychologie, sociální práce, způsobilost, bezúhonnost (viz zák. o soc. službách)
 


ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM VÝCVIKOVÉHO KURZU NABÍDNE BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ:

  • zajímavou práci na specializovaných nonstop linkách telefonické krizové pomoci
  • místo v mezioborovém týmu zkušených odborníků, supervize a bezplatné interní specializační výcviky
  • pracovně právní vztah formou DPP, DPČ (min. jedna služba měsíčně) a odpovídající odměnu

PŘIHLÁŠKU NAJDETE  ke stažení zde    
UZÁVĚRKA: 22. 8. 2012

KONTAKT: dona.linka@bkb.cz – p. Vlastimil Zima

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009