Zákon před domácím násilím v ČR

Zákon před domácím násilím v ČR

již ochránil 2.458 přímo ohrožených osob

Zákon před domácím násilím v České republice již ochránil 2 458 přímo ohrožených osob, za násilí bylo vykázáno 1 345 osob, z toho 15 žen

Statistické údaje s komentářem za 1. pololetí roku 2008
Zpracovala Mgr. Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí o.s. – Centrála Praha

V České republice bylo v období od 1.1. – 30.6. 2008 prostřednictvím patnácti intervenčních center celkem evidováno 343 rozhodnutí Policie ČR na základě zákona č. 135/2006 Sb., o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí. Ve stejném období roku 2007 jsme evidovali 483 případů, tj. o 140 více. Oproti roku 2007 tedy můžeme hovořit o poklesu případů o 29 %.
Nárůst byl zaznamenán v případech opakovaného vykázání/zákazu vstupu ve stejných domácnostech. Došlo k němu za sledované období v 38 případech (tj. v 11 %). V prvních měsících aplikační praxe, tj. v roce 2007, to bylo jen v 4,3 %. Tak, jak poroste počet vykázání, bude se rozšiřovat pravděpodobnost opakované intervence ve větším počtu domácností.

Ochrana před domácím násilím je v České republice upravena zákonem č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve spojení se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato právní úprava je postavena na třech vzájemně provázaných pilířích, a to Policii ČR, 15 intervenčních centrech a soudech rozhodujících ve věcech civilních. Rozhodnutí o vykázání je preventivním opatřením a má chránit ohroženou osobu před dalším možným útokem násilné osoby, není sankcí adresovanou násilné osobě za nežádoucí projevy jejího chování.

Není-li ohrožená osoba bezprostředně a vážně ohrožena nebezpečným útokem ze strany násilné osoby, nelze rozhodnout o vykázání ani o jeho prodloužení. Naopak, bude-li v určitém vztahu docházet k dalším projevům domácího násilí i v budoucnu, lze při splnění všech zákonných podmínek a předpokladů pro vykázání tento institut uplatnit opakovaně. Rozhodnutí o vykázání / zákazu vstupu lze ve vážných případech kombinovat s trestně právními opatřeními. 

Model ochrany je rozdělen na dvě části, které na sebe mohou vzájemně navazovat, ale mohou být realizovány i samostatně.

1. Ve správním řízení se uplatňuje rozhodovací pravomoc Policie ČR a odborná pomoc ze strany intervenčních center. Policejní orgány mohou na základě vykázání zajistit desetidenní teritoriální ochranu ohrožené osoby pouze na konkrétním místě, tj. ve společném obydlí, na které se vykázání / zákaz vstupu vztahuje. Během desetidenního vykázání je Policie ČR povinna provést fyzickou kontrolu výkonu rozhodnutí na místě. Rozhodnutí o vykázání přijme Policie ČR bez ohledu na vůli ohrožené osoby, resp. nepotřebuje k tomu její souhlas. Desetidenní lhůtu nelze zkrátit. Vykázaná osoba má právo odvolat se proti tomuto rozhodnutí, odvolání nemá odkladný účinek.

2. V soudním řízení, může soud rozhodnout o vydání předběžného opatření v podobě vykázání / zákazu vstupu či zákazu kontaktování ohrožené osoby poté, co již bylo ve věci rozhodnuto policejním orgánem nebo zcela samostatně. K aktivaci systému soudní ochrany je zapotřebí projev konkrétní vůle ohrožené osoby, tj. návrh; znamená to, že soud o stanovení či případném prodloužení vykázání nerozhoduje automaticky z úřední povinnosti. Na základě soudního rozhodnutí ve formě předběžného opatření lze zajistit ochranu ohrožené osoby nejen z hlediska teritoriálního, ale také z hlediska personálního, tj. i mimo vymezený prostor na základě zákazu navazování kontaktů s ohroženou osobou.

Vykázání / zákaz vstupu
PČR je oprávněna v případech incidentů se znaky domácího násilí a zjištěného rizika dalšího násilí ochránit ohroženou osobu vykázáním násilné osoby (je-li na místě přítomna) nebo zákazem vstupu (pokud není v bytě nebo v domě přítomna). Z evidovaných 343 případů rozhodla PČR v 143 případech o vykázání, tj. v 41,7 % (v roce 2007 to bylo 50 %), v 187 případech o zákazu vstupu, tj. 54,5 % (v roce 2007 to bylo 35 %). V 13 případech rozhodla PČR nesprávně, tj. duplicitně, zároveň o zákazu vstupu a o vykázání, tj. 3,8 % (v roce 2007 to bylo dokonce 15 %).

Údaje k ohroženým osobám
V souvislosti s 343 případy vykázání/zákazu vstupu bylo domácím násilím ohroženo 353 dospělých osob, z toho 331 žen a 22 mužů, a 272 dětí, které byly v těchto domácnostech přítomny policejnímu zásahu i předcházejícímu násilnému incidentu. Celkem tedy bylo v souvislosti s vykázáním ve sledovaném období roku 2008 prokazatelně přímo ohroženo 625 osob. Z hlediska věku dominuje u dospělých ohrožených osob věková kategorie 31 – 40 let (34 %). Následují kategorie 41 – 50 (23 %), 21 – 30 let (17 %), 51 – 60 let (13 %). V 1. pololetí roku 2008 byly mezi ohroženými osobami lidé starší 71 let (11, tj. 3 %) a dokonce starší 81 let (6, tj. 1,7 %).

Údaje k násilným osobám a k jejich vztahu k osobě ohrožené
V případech DN spojených s vykázáním bylo v 1. pololetí 2008 vykázanou násilnou osobou z hlediska pohlaví 338 mužů a 7 žen. Z hlediska vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou je dominantní vztah manželský – 150 případů (44 %, v 1. pololetí roku 2007 – 54 %), následují vztahy druh/družka – 93 případů (27 %, v roce 2007 – 22 %), mezigenerační – 64 případů (18,6 %, v roce 2007 – 16 %), rozvedení manželé – 30 případů (9 %, v roce 2007 – 4 %).

Počty vykázání/zákazu vstupu podle krajů
K velmi zajímavému posunu a změnám došlo v 1. pololetí roku 2008 v porovnání počtu vykázání v jednotlivých krajích a v přepočtu vykázání na počet obyvatel v kraji. Průměrný výskyt vykázání na kraj je za sledované období 24,5 případů (2007 – 34,5 případu).
Z hlediska absolutního počtu vykázání je pořadí bez ohledu na velikost kraje a počet obyvatel následující:
Moravskoslezský         68 případů
Ústecký                       51 případů
Středočeský                36 případů
Při zohlednění počtu obyvatel je pořadí četnosti vykázání následující:
Karlovarský                 22 případů    na      304 831 obyvatel             index 1: 14 000
Ústecký                       51 případů    na      826 852 obyvatel             index 1: 16 000 
Moravskoslezský         68 případů    na   1 286 911 obyvatel             index 1: 19 000

Tabulka – přehled vykázání ve všech krajích ČR – 1. pololetí 2008 (v porovnání s rokem 2007)

Vytíženost intervenčních center
Intervenční centra poskytují na základě § 60a zákona 108/2006 Sb. pomoc všem osobám ohroženým domácím násilím, tzn. nejen těm, o kterých se dozví od PČR na základě vykázání/zákazu vstupu. Statistické údaje umožňují porovnat veškeré kontakty s těmi, které se uskutečnily na základě předání informace od PČR.
Na základě předání informací od PČR se uskutečnilo 1 745 kontaktů (srovnej v roce 2007 – 2 211 kontaktů) s ohroženými osobami. Z toho 1 304 telefonických, 254 osobních v IC, 32 osobních v rámci výjezdu do bydliště, 155 písemných.
V případech policejního vykázání se v ČR uskutečnilo 68 jednorázových kontaktů, 233 opakovaných se stejnou ohroženou osobou a v 32 případech (9,3 %) byla ohrožená osoba kontaktována, pomoc jí byla nabídnuta a zůstala nevyužita. Pozitivním trendem je skutečnost, že poslední skupina ohrožených osob radikálně klesá. V roce 2007 bylo v 1. pololetí evidováno 99 případů odmítnutí pomoci (20,5 %).

Nízkoprahový kontakt s ohroženými osobami: Celkem stejnoměrně je služba IC využívána ze strany dalších ohrožených osob. Patnáct intervenčních center eviduje za 1. pololetí 2008 celkem 4 240 (v roce 2007 to bylo 4 182 kontaktů) s uživateli služby, kteří IC kontaktovali bez předchozího policejního vykázání. Do tohoto počtu nejsou zaneseny kontakty profesní.

Jestliže poklesl počet kontaktů IC s ohroženými osobami na základě vykázání (o 466 kontaktů ve srovnatelné období), na téměř stejné úrovni se drží počet kontaktů nízkoprahových.

Předběžná opatření navazující na policejní vykázání
Z celkového počtu 343 případů policejních rozhodnutí o vykázání/zákazu vstupu podaly ohrožené osoby v 204 případech žádost o předběžné opatření soudu, kterým chtěly vykázání prodloužit. V 83 % (tj. 169) z těchto podaných žádostí jim soud vyhověl a lhůtu prodloužil, v 9 % (tj. 18) žádost zamítl. Ve 3 případech vzaly ohrožené osoby svůj návrh zpět do rozhodnutí a v 20 případech nebylo o výsledku IC koncem 1. pololetí 2008 informováno.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.